HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

FORTÆLLING I BREVE
OM ET USSELT QVINDEMENNESKE
SOM HEDDER NELLA
I
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[OM WERGELANDS BØNN FOR CARL 3 JOHAN]
["DEN CONSTITUTIONELLE"S ANGREP PÅ "FOR
MENIGMAND".]
[OVERSIKTSARTIKKEL]
PAA EN VINDSPILLERS HALSE.
DEN CONSTITUTIONELLES REDAKTØRER.
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[OVERSIKTSARTIKKEL]
For Menigmand No. 4, 17. okt. 1836
POLITISKE BEGIVENHEDER
OM DIVERSE GODMODIGHED.
Om den almene menneskelige, saakaldte Menigmands-
Godmodighed eller: Taalmodighed.
Om den huuslige eller Tøffel-Godmodigheden.
Om den borgerlige eller Nathue-Godmodigheden.
IDEE TIL EIDSVOLLMINDET
For Menigmand No. 5 29. okt. 1836
[OVERSIKTSARTIKKEL]
TANKER DEN 4DE NOVEMBER
[TONEN I "DEN CONSTITUTIONELLE"]
OM KUNSTFORENINGEN
[ANMERKNING TIL
EN ARTIKKEL "OM FOLKEFORSAMLINGER",
TILDELS EFTER DELOLME]
[MORGENBLADET OG "DEN CONSTITUTIONELLE"]
NB OM ET FORANDRET UNIONSFORDRAG
[SCHOUBOES UTNEVNELSE TIL STATSRÅD]
DE CONSTITUTIONELLE
[BYRÅCHEF BERNHOFT OG STATSMINISTEREN]
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[SPØRSMÅL TIL BYRÅCHEF BERNHOFT]
[OVERSIKTSARTIKKEL]
[OM "SVENSKA MINERVA"]
[OM NYTT OPLAG AV H. N. HAUGES SKRIFTER]
"DEN 31TE OCTOBER"
STATSRAAD COLLETT KOMPLIMENTERET
AF BORGERNE
ATTER "EN PHARMACEUT FRA KJØBENHAVN"
[ANMERKNING TIL EN ARTIKKEL "OM
FOLKEFORSAMLINGER"]
[UNIONSSUKK]
FRA HENRIK WERGELAND I ANLEDNING
AF MORGENBLADETS HAM VEDKOMMENDE SVAR PAA
EN OPFORDRING FRA SVENSKE AFTONBLADET
FRA HENRIK WERGELAND I ANLEDNING
AF MORGENBLADETS HAM VEDKOMMENDE SVAR PAA
EN OPFORDRING FRA SVENSKE AFTONBLADET
[ANMERKNING TIL EN ARTIKKEL "OM
FOLKEFORSAMLINGER"]
PRAèM TIL STIFTSOVERRETSPROKURATOR
CST.NELLES BERETNING OM EN ORKAN
NORGE
[OM "DEN CONSTITUTIONELLE"S ØIEBJELKER]
EIDSVOLLSMINDET
NORGE
[ANMERKNING TIL EN INNSENDER
SOM ROSER "ALLEHANDA"S STANDPUNKT TIL ET
FORSLAG AV HERM. FOSS]
OM ALMUELITERATUREN
NORGE
FORLANGT INDRYKKELSE
NORGE
NORGE
NORGE
POLITISKE BEGIVENHEDER
NORGE
NORGE
SVERRIG
For Menigmand No 6-7, 9. febr. 1837
OM PROKURATOR PRAèM
OM SLAVISK TITULATUR ETC.
OM OBERST HALS
OM SLAVISK TITULATUR ETC.
[ANMERKNINGER TIL INNSENDTE ARTIKLER]
NORGE
THEATERKRITIKUSSEN I DEN CONSTITUTIONELLE
NORGE
SVERIG
NORGE
NORGE
OM FORANDRING AF GRUNDLOVENS § 2
[OM "FORSLAG TIL STORTHINGET OM FORBEDRING
AF DE OMGAAENDE SKOLEHOLDERES KAAR"]
NORGE
OM FORANDRING AF GRUNDLOVENS § 2.
OM VALG AF FORMÆND
[OM PARLAMENTARISK VELTALENHET]
NORGE
[OM KRISTIANIAS POLITI]
NORGE
SVERIGE
NORGE
OM LIGHED FOR LOVEN
[REDAKSJONELL NOTE TIL EN ARTIKKEL AF
S. SIVERTSON OM FESTRIMERE]
OM BUREAUCHEF BERNHOFT
NORGE
[FORSLAG OM Å KALLE PROFESSOR DAVID
TIL UNIVERSITETET]
ISTEDETFOR TRÆSNIT
OM UDVANDRINGEN TIL AMERIKA
DEN FØRSTE SOMMERFUGL
Indledning.
NORGE
INDBYDELSE TIL
AFTENSELSKAB OG BAL PAA SMESTAD 17DE MAI 1837
FORANSTALTET VED AGERS SOGNESELSKAB
ET MEGET MELANKOLSKT INDSENDT STYKKE
NORGE
ANMELDELSE OM UDGIVELSEN AF ALMUESANGE
NORGE
NORGE
NORGE
[NOTER TIL S. SIVERTSONS ARTIKKEL "FESTRIMERE"]
NORGE
OM STATSUDGIFTER [TIL FOLKEOPLYSNING
OG ANNET]
[FORSVAR FOR "STATSBORGERENS" OMTALE
AV KONGENS KJØP AV "LADEGAARDSØENS
HOVEDGAARD"]
RIGSTIDENDENS SYMPATHI
NORGE
NORGE
KARRIKATURER
Ekonomisk Bestyrelse.
Den honette Ambition.
OM DET THEOL. FAKULTETS KARAKTERER
VED EMBEDSEXAMEN
NORGE
NORGE
HVAD DER GAAER FORAN ENHVER
STATSOMVÆLTNING
[LOFTHUUS BØR ERINDRES]
NORGE
NORGE
[P. A. MUNCH OG ET INNSENDT STYKKE
I "DAGLIGT ALLEHANDA"]
NORGE
SVERIGE
OM DEN CST.NELLES LETHARGI
NORGE
[P. A. MUNCH OG ET INNSENDT STYKKE I
"DAGLIGT ALLEHANDA"]
[FORSVAR FOR EN "CARRICATURTEGNING" AV
UNIFORM FOR BRANDOFFICERER]
NORGE
ADVARSEL TIL PUBLIKUM!
[ANMERKNING TIL EN INNSENDT ARTIKKEL]
BEKJENDTGJØRELSE
[ANMERKNINGER TIL "SVENSKE AFTONBLADS
KRITIK OVER STOCKHOLMSFAREREN"]
[ANMERKNING TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM NY
UNIFORM FOR BRANDKORPSET]
[ANMERKNINGER TIL "SVENSKE AFTONBLADS KRITIK
OVER STOCKHOLMSFAREREN"]
DEN CONSTITUTIONELLE'S
NORGE
[ANMERKNINGER TIL "SVENSKE AFTONBLADS KRITIK
OVER STOCKHOLMSFAREREN"]
[NOTER TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM WELHAVEN]
[NOTE TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM STIFTSPROST
MUNCH SOM GEISTLIG TALER]
NORGE
[INNLEDNING TIL SKILDRING AV STATEN NEW YORK]
NORGE
SVERIGE
[NOTE TIL INNSENDT "TALE HOLDEN I EDSBERG
DEN 17DE MAI 1837"]
[NOTE TIL INNSENDT STYKKE OM UTVANDRINGEN]
NORGE
DE CONSTITUTIONELLE
TIL POETEN I DEN CONSTITUTIONELLE FOR IGAAR
ANMÆRKNING
NORGE
[INNLEDNING OG NOTER TIL ET BREV FRA EN
UTVANDRET NORSK BONDEGUTT]
NORGE
[KJØPSTADRETTIGHETER FOR VATERLAND I
BYSTYRET I KRISTIANIA]
NORGE
SVERIGE
[AVERTISSEMENT]
KRISTIAN JENSEN LOFTHUUS
[NOTE TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM
STEMPLETPAPIRFORVALTERENS
SEKRETÆR, ROUGTVEDT]
NORGE
[MINNEORD OVER SOGNEPREST JENS ABILDGAARD]
NORGE
NORGE
EN DUSINKAVALEER AF TROPPEN
[NOTER TIL ET INNLEGG AV S. SIVERTSON]
NORGE
SVERIGE
OM CHR. DELPHINS SENDEBREV
TIL PASTOR HESSELBERG
NORGE
[BEMERKNING TIL ET AVERTISSEMENT
FRA JOHAN KROHN OM AT HAN "IKKE VEDBLIVER
UDGIVELSEN" AV "STATSBORGEREN" LENGER]
ERKLÆRING.
[OM LEKTOR MUNCHS EKSAMINASJON]
SVERIGE
POLITISKE BEGIVENHEDER
NORGE
[BEKJENTGJØRELSE]
[OM WERGELANDS POLITISKE TENKEMÅTE OG HANS
REISE TIL STOCKHOLM 1830]
FIGURER
Lutherske Lands-Pabster.
[POSTMESTERES PARTISKHET]
FIGURER
En By-Pabst
NORGE
BEKJENDTGJØRELSE
FIGURER
Smør-Kapteiner.
NORGE
[OM STOCKHOLMS-REISEN I 1830]
FIGURER
Blodsugeren
SVENSK KARAKTERISTIK AF DE NORSKE
FÆSTNINGER FØR FORENINGEN
OM "MARQVISEN AF WATERFORDS BESØG
VED HOFFET I BERGEN"
SVENSKE SAGER
NOTABENER, ALMUEUNDERVIISNINGEN
VEDKOMMENDE
FORBAUSENDE YTTRINGER AF GRUNDTVIG
NATIONAL-TAKNEMMELIGHED
TIL HR. LEKTOR SCHWEIGAARD
FIGURER
Nok en Blodsuger.
[OM URETTFERDIGE UTNEVNELSER]
NORGE
FIGURER
En Pøbelkonge
[NOTE TIL EN INNSENDT ARTIKKEL "OM
HURRAER FOR CHEFER"]
NORGE
VILDE UDBREDELSEN AF
NATIONALØKONOMIENS GRUNDSÆTNINGER IBLANDT
ALMUEN VÆRE GAVNLIG?
[REDAKSJONELT TILLEGG TIL EN INNSENDT KLAGE
OVER VISSE FORHOLD VED UNIVERSITETET]
[OM EN KONGELIG RESOLUSJON SOM VIL HA EN
KASSEMANGEL OPKLART]
FIGURER
Nok en Blodsuger.
NORGE
[EPIGRAMMER]
Gavmildhed.
Troværdighed.
NORGE
NORGE
NORGE
FIGURER
Skolemesteren.
ET TYDSKT FLYVEBLAD
Landsfadervor.
Tyrannens Undergang.
EMBEDSIVER
NORGE
DANMARK
NORGE
EPIGRAM
NORGE
NORGE
NORGE
FIGURER
Zobolam, Prokuratoren.
NORGE
FIGURER
Zobolam, Prokuratoren.
NORGE
FIGURER
Zobolam, Prokuratoren.
Ouverturen.
POLITISK EFTERRETNING,
[REDAKSJONELL OPLYSNING TIL ET INNSENDT
STYKKE OM FREMMEDE HÅNDVERKERE]
NORGE
FIGURER
Zobolam, Prokuratoren.
Ouverturen.
ADVARSEL!
NORGE
FIGURER
Zobolam, Prokuratoren
Ouverturen.
TIL "THEATERETS HISTORIOGRAF"!
REVY AF TIDENDERNE
DEN 29DE NOVEMBER
FIGURER
Zobolam. Prokuratoren.
NORGE
FIGURER
Zobolam, Prokuratoren.
NORGE
OVERSIGT AF DE POLITISKE BEGIVENHEDER
[HENRIK WERGELAND OG "DEN NYE STATSBORGER"]
[OM KRITIKKEN AV "CARL JOHANS HISTORIE"
OG "STOCKHOLMSFAREREN NO. 2"]
[INNLEGG I STRIDEN OM "CAMPBELLERNE"]
[OM CAMPBELLER-SLAGET]
[REPLIKK OM CAMPBELLER-SLAGET]
TROPMARSCH
TIL MINE FIENDER
NOTITZER OM LOFTHUUSSAGEN
[MORGENBLADETS UTTALELSER OM HENRIK
WERGELANDS POLITISKE VIRKSOMHET]
[REPLIKK TIL MORGENBLADET]
For Menigmand No. 10, 17. mai 1838
ALMUESTALSMANDEN
KRISTIAN JENSEN LOFTHUUS'S
MINDE

BRUDSTYKKE AF ET BREV
OFFENTLIGHED! OFFENTLIGHED!
[REPLIKK OM WERGELANDS ANONYME ARTIKKEL
I INTELLIGENSSEDDELEN]
OM ANONYMITETSKRÆNKELSER
FORELØBIG BEKJENDTGJØRELSE
[OM DEN UNDERSTØTTELSE WERGELAND FIKK
AV KONGENS PRIVATKASSE]
KONTRABILLEDER FRA CHRISTIANIA
P. J. COLLETTS "BILLEDER" I DEN CONSTITUTIONELLE
[KRITIKK AV EN PROLOG PÅ TEATRET]
DEN CONSTITUTIONELLE NO. 249
SOLØER
SOLØERS NABOER
OFFER TIL PRÆSTEN MTH.
TIL PASTOR MIDDELTHON I HØLAND
OVER SELSKABET AF 28DE DECEMBER
I ANLEDNING AF LIIGVERSET I NO. 284.
THEATERKRITIK
Rosenkildes Leporello.
ORLOGSMANDEN FRA KRISTIANSSAND I NO. 298
[OM FARCEN "KRINGLA"]
[OM HENRIK WERGELANDS FORHOLD
TIL "DEN CONSTITUTIONELLE"]
[REPLIKK TIL "DEN CONSTITUTIONELLE"]
OM SIFULS FARCER
[FORSVAR MOT BESKYLDNINGEN FOR Å VÆRE
"EN VENAL SKURK"]
BEKJENDTGJØRELSE [OM BLADET
"FOR FATTIGMAND"]
OM BLADET "FOR FATTIGMAND"
ISRAELS BØRN
MALMROS
En Fortælling for Mennesker om en Ko.
[OM FORSKJELLIGE FORHOLD VED TEATRET]
DEN EENSOMME SKORSTEENSPIBE
[OM WELHAVENS OPFØRSEL]
[OM DEN MINERALSKE KILDE I EIDSVOLL]
[OM UTNEVNELSE AV WELHAVEN TIL LEKTOR
I FILOSOFI]
OM WELHAVEN
DAA'S OG SCHWEIGAARDS KIV
ABONNEMENT PAA BLADET "FOR ARBEIDSKLASSEN"
NOGLE VERS EFTER DET SVENSKE
VED EN SVENSK MIDDAG
[OM "FOR ARBEIDSKLASSEN"]
FORSVAR FOR STOCKHOLMS LÄNSTIDNING
SIFULS UNDERSKRIVT UNDER WELHAVENS PORTRAIT
I "PORTEFEUILLEN"
CHRISTIANIA, DEN 27 JULI 1840
CHRISTIANIA, DEN 3DIE AUGUST
[ANMERKNINGER
TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM STUDENTENES
HYLDNING AV HENRICH STEFFENS]
INDLÆG I DAA'S SAG MED SOMMER
PROFESSOR HJELMS KIRKELOV
PROF. HJELMS LOVFORSLAG OM SEPARATISTER
PROF. HJELMS LOVFORSLAG OM SEPARATISTER
POLITISK REVUE
ANM. TIL STYKKET IGAAR FRA
DRAMMENSADRESSEN
PROFESSOR HJELMS LOVFORSLAG OM SEPARATISTER
VARIANT!
CHRISTIANIA, l7 AUGUST
TIL HOVEDSTADENS PUBLIKUM
CHRISTIANIA, 20DE AUG.
CHRISTIANIA, DEN 24DE AUG.
CHRISTIANIA, DEN 27DE AUGUST
CHRISTIANIA, DEN 1STE SEPTBR.
CHRISTIANIA, DEN 1STE SEPTBR.
PROF. HJELMS LOVFORSLAG OM SEPARATISTER
THEATERDIREKTIONENS DUPLIK
I DEN CONSTITUTIONELLE
PROF. HJELMS LOVFORSLAG OM SEPARATISTER
CHRISTIANIA, DEN 7DE SEPTBR.
CHRISTIANIA, DEN 10DE SEPTBR.
CHRISTIANIA, DEN 14DE SEPTBR.
CHRISTIANIA, DEN 17DE SEPTBR.
CHRISTIANIA, DEN 21DE SEPTBR.
CHRISTIANIA, DEN 24DE SEPTBR.
CHRISTIANIA, DEN 28DE SEPTBR.
PROF. HJELMS LOVFORSLAG
CHRISTIANIA, DEN 5TE OKTOBER
SVENSK AVISPOLEMIK
CHRISTIANIA, DEN 12TE OKTOBER
[OM TEATERCENSORER UTENFOR
TEATERDIREKSJONEN]
CHRISTIANIA, DEN 19DE OKTOBER
MOSSE-GABESTOK
GABESTOK I MOSS
MOSSE-GABESTOK
MOSSE-GABESTOK
CHRISTIANIA, DEN 26DE OKTOBER
MOSSE-GABESTOK
MOSSE-GABESTOK
MOSSE-GABESTOK
CHRISTIANIA, DEN 29DE OKTOBER
MOSSE-GABESTOK
MOSSE-GABESTOK
MOSSE-GABESTOK
MOSSE-GABESTOK
MOSSE-GABESTOK
MOSSE-GABESTOK
CHRISTIANIA, DEN 5TE NOVEMBER
[OM GAPESTOKKEN I MOSS]
CHRISTIANIA, DEN 9DE NOVEMBER
CHRISTIANIA, DEN 12TE NOVEMBER
BEKJENDTGJØRELSE
BEKJENDTGJØRELSER
BREV TIL MIN JOHANNES
PROTEST
HELE HISTORIEN
[REPLIKK TIL DEN CONSTITUTIONELLE]
HJERTESUK
CHRISTIANIA, DEN 21DE NOVEMBER
[SVAR TIL HOLGER COLLETT]
[OM WERGELAND OG GREV WEDELS MINNE]
SVAR TIL F. WIENECKE
CHRISTIANIA, DEN 7DE DECEMBER
CHRISTIANIA, D. 14DE DECEMBER
PRÆLIMINARIER TIL EN MOTION PAA NÆSTE
STORTHING AF INDGRIBENDE VIGTIGHED
BEKJENDTGJØRELSE
[REPLIKK TIL MORGENBLADET]
[REPLIKK TIL "MORGENBLADET"]
"ENGELSK SALT"
Citater.
"ENGELSK SALT"
ENDNU ET BIDRAG TIL GRANSKERENS
WERGELANDSKE ANTHOLOGI
[OM DET KONGELIGE GRATIALE OG WERGELANDS
POLITISKE OPFATNING]
ULTIMATUM
[OM WERGELANDS KRITIKK AV DAA]
[REPLIKK TIL "GRANSKEREN"]
BEKJENDTGJØRELSE
[OM STRIDEN MELLEM WERGELAND
OG MORGENBLADET]
[OM STRIDEN MED "MORGENBLADET"]
[OM "MORGENBLADETS"S NEKTELSE Å OPTA
WERGELANDS FORSVAR]
[SVAR TIL MORGENBLADET]
[OM STRIDEN MELLEM WERGELAND
OG MORGENBLADET]
BEKJENDTGJØRELSE [OM KONSTITUSJONSHISTORIEN]
BEKJENDTGJØRELSE
[OM STRIDEN MED FORLEGGEREN
AV KONSTITUSJONSHISTORIEN]
[REDAKTØR STABELLS NOTER TIL DIKTET
"MIG SELV"]
[ERKLÆRING OM REDAKTØR STABELL]
OM GEORGE KROGH
FORAARVISE
DEN NORSKE KONSTITUTIONS HISTORIE
af Henrik Wergeland.
UDENLANDSREISEN
[REPLIKK TIL "GRANSKEREN"]
LAV UTAKNEMMELIGHED
Til Spørgeren i Intelligentssedlerne No. 132.
TIL MØDET AF TØMMERHANDLERE, AFHOLDT PAA
KONGSVINGER DEN 21DE JUNI 1841
[POLEMIKK MOT "GRANSKEREN"]
BAG GRANSKERENS KULISSER
[OM "GRANSKEREN"S HASKHET]
ÇA IRA!
INDBILDNINGER
SVÆRT ARBEIDE
[OM "TALEN" MOT L. K. DAA]
MINNISKAAL
[OM WERGELANDS FORSØK PÅ Å TALE PÅ
STUDENTERFESTEN 2. SEPT.]
[OM BEGIVENHETEN 2. SEPTEMBER]
[OM DOMMEN I SAKEN MELLEM DAA OG WERGELAND]
[SVAR TIL MORGENBLADET OM DOMMEN I SAKEN
MELLEM DAA OG WERGELAND]
BREV TIL EN DØD
[TIL PHILIP HANSTEEN OM GAPESTOKKSTRAFFEN]
JOHAN NORDAHL BRUNS ENTHUSIASME
FOR ISRAELITERNE
JØDESAGEN!
BLADET "FOR ARBEIDSKLASSEN"
[EPIGRAM OM "GRANSKEREN"]
TIL STORTHINGET
ARGUMENTER I JØDESAGEN
[UTDRAG AV ET BREV OM DEBATTENE I STORTINGET
OM JØDESAKEN]
GJÆSTEBUDET PAA RIIS
I ANLEDNING AF TRYKFEILEN I IGAARSNUMMERET
SUBSKRIPTION
CHRISTIANIA FORSTÆDERS ALMUEBOGSAMLINGER.
[SVAR PAA EN ANMELDELSE AV "JØDESAGEN"]
SOGNEFJORDEN
INGEN PROTEST
SKULDE DET BEHØVES?
["BENEGTELSER IMOD MORGENBLADETS PAASTANDE
OG OPSPIND"]
TIL MINE LANDSMÆND
[FORSVAR FOR ARTIKKELEN OM SYNE-MARTHA
I "FOR ARBEIDSKLASSEN"]
STØVLELÆDER
(Poetæ laureato i den Constitutionelle ærbødigst tilegnet.)
TIBI GRATULOR, JANE!
TIBI CONDOLEO, ALMA MATER ACADEMIA!
JANE!
SUK I UNIVERSITETSTRAPPEN
CHRISTIANIA, 3DIE AUGUST
CHRISTIANIA, 3DIE AUGUST
CHRISTIANIA, 13DE AUGUST
CHRISTIANIA, 26DE AUGUST
CHRISTIANIA, 30TE AUGUST
CHRISTIANIA, llTE SEPTEMBER
CHRISTIANIA, 11TE SEPTEMBER
CHRISTIANIA, 17DE SEPTEMBER
CHRISTIANIA, 28DE SEPTEMBER
CHRISTIANIA, 4DE OKTOBER
PRATTÉ. OLE BULL. -- A. MUNCH. HENR. WERGELAND
CHRISTIANIA, 16DE OKTOBER
CHRISTIANIA, 23DE OKTOBER
CHRISTIANIA, 7DE NOVEMBER
CHRISTIANIA, l9DE NOVEMBER
CHRISTIANIA, 26DE NOVEMBER
CHRISTIANIA, 11TE DECEMBER
CHRISTIANIA, 20DE DECEMBER
CHRISTIANIA, 31TE DECEMBER
HANS JAKOBSENS OST
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 12TE JANUAR
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 29DE JANUAR
[OM WERGELANDS DIKT FOR KONGEN]
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 12TE FEBRUAR
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 16DE FEBRUAR
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 20DE FEBRUAR
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 23DE FEBRUAR
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 26DE FEBRUAR
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 13DE MARTS
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 2DEN MARTS
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 19DE MARTS
I ANLEDNING AF MOSAITEN DR. STEINHEIMS OPRAAB
TIL SINE TROESFÆLLER
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 1STE APRIL
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 14DE APRIL
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 22DE APRIL.
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 12TE MAI
[EFTERSKRIFT TIL ET AVERTISSEMENT OM
S. O. WOLFFS SKRIFT OM UTVANDRING]
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 31TE MAI
OM KIRKEDEPARTEMENTETS UPARTISKHED
NOTER TIL "NOTERNE" I IDAGS-MORGENBLADET
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 10DE JUNI
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 12TE JUNI
ADOLF STABELL SELV ELLER IKKE?
[MORGENBLADET OM NIC. WERGELAND]
GEORG ROSTAD
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 20DE JUNI
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 20DE JUNI
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 27DE JUNI
MORGENBLADETS KONSEKVENTS
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 8DE JULI
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 8DE JULI
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 16DE JULI
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 22DE JULI
NOTICER OM NORSKE FORFATTERE, DER HAVE
LEVET EFTER l814
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 8DE AUGUST
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 13DE AUGUST
ZOBOLAMS UDENLANDS-REISE
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 21DE AUGUST.
[OM TO "OPSATSER" MOT JØDENE]
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 29DE AUGUST
JØDEFRYGTEN
[EN ERKLÆRING AV DEN HOLLANDSKE KONGE
OM JØDENE]
JØDESAGEN
"JØDINDEN"
BAGVASKELSE MOD MOSAITERNE
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 19DE SEPTBR.
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 10DE OKTOBER
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 15DE OKTOBER
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 21DE OKTOBER
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 24DE OKTOBER
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 4DE NOVEMBER
"MENNESKET"
Et Digt av Henr. Wergeland.
KORRESPONDENCE CHRISTIANIA, 11TE NOVEMBER
GRUNDSÆTNINGER
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 25DE NOVEMBER
[EPIGRAM OM WELHAVENS "NYERE DIGTE"]
[FORSLAGET OM BRENNEVINSFORBUD]
BRÆNDEVINET
"KAAL- OG ROT-SELSKABETS" PROTOKOL
A. Statuter.
B. Forhandlinger.
C. Medlemmer:
D. Regnskab.
1845
BRÆNDEVINET
STUDIOSUS JURIS MARCOLFUS. EN PERSONLIGHED
[EPIGRAM MOT FYLLA]