HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


PRAèM TIL STIFTSOVERRETSPROKURATOR
Statsborgeren 8. jan. 1837.

   Det berettes forvist, at den kgl. norske Regjering har ind-
stillet Prokurator Praëm til et Stiftsoverrets-Prokuratur i Agers-
huus Stift. Og dette er efter Tidernes Leilighed ganske i sin
Orden, at Den ophøjes, som fortjener det, og vel neppe udenfor
Undertegnedes personlige Interesse, saasom Regjeringen da vel
heller ikke vil, for den mellem Praëm og mig verserende Sags
Skuld, fremdeles suspendere mine Adkomster til gejstlig An-
sættelse og tilsidesætte mig oftere for mindre Qvalificerede,
om jeg ansøger nogen saadan. Men naar samme Rygte tillige
beretter, at Vedkommende have argumenteret til Praëms Fordeel
af en Supposition, om at jeg skulde volde en Udhalen af Sagen,
hvorfor min Modpart ikke burde lide, og jeg desuden, under
Sagens fortsatte Udestaaelse for mig, oftere forhen har været
generet med Spørgsmaal, jeg ikke altid gad besvare, om Aar-
sagen dertil: saa er det bleven Pligt for mig at lægge min Skyld-
d.III,b.3,s.79   løshed for Dagen ved at oplyse om hvad der har foranlediget
denne Sagens Henstand, hvorunder ikke Modparten, der hen-
sidder i Embede, men jeg, som desaarsag har været udelukket
fra enhver Ansættelse, er den rette Lidende, og som vel ikke
er bevilget uden tilstrækkelige Grunde.
   Da jeg holder min Sag med Hr. Praëm for at fortjene nogen
Offentlighed, saasom jeg med Grund kan sige, at den især er
foranlediget forat paatale forskjellige Medmenneskers lidte
Uret, har jeg tilforn i dette Blad meddelt Uddrag af Akterne,
og derimellem troes ogsaa et, som inkulperer ham at have i en
Sag for en Marthe Augustinusdatter Bjerkes Bo baade taget sig
betalt (saavidt erindres 40 Spdlr.) af Boet, og med samme Beløb
af det Offentlige, somom Boet ikke havde kunnet præstere Sa-
lariet. Denne Sag valgtes til Offentliggjørelse fordi jeg ansaa
den særdeles releverende til Fordeel for Beskyldningen "For-
bryder mod Staten", og den Vægt, min Sagfører ved Underretten
havde lagt paa den, syntes at berettige mig til at antage dette,
og at højere Retter nok vilde vide at lægge vedbørligere Vægt
derpaa, end Sættedommeren havde gjort. Hvor maatte det da
ikke overraske, da Sagens Dokumenter omsider i Høsten 1835
kom til min Disposition, at træffe paa et nyt af min Modpart
skrevet, "28de Juli 1835" dateret, Papiir, hvori angjældende
Parter, to af Sønnerne, erklære, at Praëm forhen havde udført
Adskilligt for dem, saa at de intet Krav kunde have paa ham,
men at Arbeide og erholdte Penge opvaliderede hinanden!

   Jeg havde for ofte i Sagen været udsat forat lide under den
modus procedendi, at Praëm søgte at undgaa ved at paastaa at
han altid havde udført diverse Anliggender for Den og Den,
som kunde synes forurettet og at have Krav paa ham, og at han
da plejede at liqvidere med rund Sum i dette; denne partielle
Sag var mig for vigtig, og der var i dette mistænkelige Papiir
formegen Anledning til at mærke Uraad og drage dets Trovær-
dighed itvivl til at jeg ikke skulde finde mig opfordret til at faa
Sammenhængen undersøgt. Det er under Forsøgene herpaa at
Sagen er bleven i længere Tid udsat, og dens lange Henstaaen
for mig er altsaa min Modparts uforsvarlige Adfærd at tilskrive
og ikke mig,
der nødsagedes til at faa denne undersøgt. Jeg
ansøgte da beneficium til at erhverve de nødvendige Oplysninger
d.III,b.3,s.80   betræffende dette apokryfiske Dokument, der ellers kunde gjøre
et skadeligt Udslag i Hovedsagen. Og da det negtedes, moti-
verede dette mig til at gjentage min Ansøgning.
   I min sidste Paastand inden Retten om Udsættelse yttrede
jeg, at det var muligt, at jeg ved Nærvær i angjeldende Per-
soners Hjembygd i Julen kunde privat erhverve mig den nød-
vendige Oplysning, saaat al videre Vidtløftiggjøren ved Things-
vidne kunde blive overflødig. Og jeg fik ogsaa ganske rigtigt
Upaalideligheden af det praëmske Dokument godtgjort i en Er-
klæring fra begge Undertegnere af dette, der lyder som følger:

"Undertegnede Hans og Ole Nilssønner, Sønner af Marthe
Augustinusdatter Bjerke, hvis Sags Papirer have været Gjen-
stand for en Undersøgelse under Processen mellem Cand. theol.
Wergeland og Prokurator Praëm, erklære herved:
1) Ifjor ved Sommerthingleite for Ullensager, da vi vare
stevnede til Møde i anden privat Sag til dette Sogns Thingsted
Gjestad, tilbød Prokurator Praëm os, navnligen til mig Hans, at
tale os tilbedste hos den Part vi der havde at møde, uden at det
skulde koste os noget, saasom han sagde, at han selv havde
andet Ærinde did.
2) Praëm forelagde os der en Skrivelse, saavidt erindres date-
ret "Gjestad, 28de Juli 1835," som vi paa hans Anmodning
undertegnede mod Løfte at udlevere os derfor et hos ham hvi-
lende Skadesløsbrev paa 35 Spd. hvorfor også er erholdt Qvitte-
ring; men denne Skrivelse, som kun hurtigen oplæstes for os,
forstode vi ei, og ville ikke have den saaledes forstaaet, at den
enten skulde svække forhen afgivet Prov i Sagen mellem Werge-
land og Praëm, eller indeholde nogen Tilstaaelse for at Praëm
for os tilforn eller nogensinde har udført nogen Forretning, der
skulde berettige ham til at tage sig paa nogen Maade betalt af
os. Tvertom formene vi at have Krav paa ham siden hiin Sag,
hvori Praëm saavel hos det Offentlige som hos Boet vidste at
erholde Betaling, og hvis Papirer af ham, mod Forsikkring om
at drive den Retterne igjennem, forholdtes i halvtredie Aar,
indtil dermed hverken for vort, eller, som vi ogsaa tro, for vor
umyndige Halvbroders Vedkommende, hvis Penge Praëm for-
meentlig var indesiddende med, var videre at gjøre til Rets
Erholdelse.
d.III,b.3,s.81   Denne Forklaring er af os afgiven i Vitterlighedsvidners Nær-
værelse til Cand. Wergeland i den Hensigt at lægges ovennævnte
af Praëm forfattede og af os undertegnede Skrivelse ved Siden
inden Retten.
Eidsvoll den 26de Decbr 1836."


   Erhvervelsen af dette Dokument, lod mig, saasnart jeg kunde,
tilbagekalde min Ansøgning om Beneficium; men den var alt
afgaaen til Stockholm. At den befinder sig der tilligemed min
Modparts angjældende Dokument af 28de Juli 1835 er Aar-
sagen til at dette ikke leveres her in extenso ved Siden.

   Jeg haaber dette er nok til at godtgjøre, at Sagens lange Ude-
staaen ikke maa lægges Undertegnede til Last, og vil afgive en
Prøve paa de Midler, hvori den Retfærdighedens Tjener, jeg har
at bestille med, søger sin Frelse paa Sandhedens og min Vel-
færds Bekostning.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE