HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


[ANMERKNING TIL EN INNSENDT ARTIKKEL OM NY
UNIFORM FOR BRANDKORPSET]
Statsborgeren 25. juni 1837.

   Redaktionen er privat kommen til Kundskab om, at der alle-
rede i Aarene 1822 eller 1823 fra højeste Sted fremkom Tegning
til en Uniform, som det tillodes Brandkorpset at bære, og som,
ifølge det, under vor nærværende politiske Stilling saa yndede,
Uniformvæsen, var prægtig nok, om end Mange kunne mene, at
den i Stb.geren foreslaaede har Fortrin i visse Henseender. Imid-
lertid var hiin naadigste Tilladelse ikke udvidet til at kunne bære
de for Officerer ejendommelige Karakteertegn, saasom Porte-
épée etc. eller saaledes at forstaa, at det tilsvarende Personale
i Brandkorpset erholdt Rang som Borgerbevæbningens Offi-
cerer. Herom er det da, at der er indleveret Ansøgning fra
Brandofficianterne, ledsaget af en Tegning til en, som det fore-
kommer os, kun lidet hensigtsmæssig Uniform.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE