HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.623  
JØDESAGEN
Morgenbladet 2. sept. 1844.

   Man har fra en Boglade hersteds averteret en Pjece, hvis
Hensigt er at modarbeide Forandringen af den norske Grund-
lovs § 2 sidste Passus, og under "M. L. Nathansons" Navn.
Hvem troer nu ikke, at Forfatteren er den som Statistiker og
Redaktør bekjendte Nathanson, hvis Kundskaber er ligesaa be-
kjendte som hans servile Meninger i hvad der vedrører Poli-
tiken? Nei! heri tage de betydelig Feil. Forfatteren er en ifjor
døbt Jøde, der lige indtil Fornavnsbogstaverne skriver sig som
den kjøbenhavnske Nathanson, og Bogen er trykt i Altona. Han
erklærer aabent, at det er Familiestridigheder -- som det lader
til i Anledning af hans Overgang -- som han har at hevne ved
sit Skriveri, og lover en Bog til, om han ikke faar Ret imod sine
Fiender. Sproget, den forvirrede Tankegang og Beskaffenheden
af hans Bagvaskelser røbe ellers -- i alvorlig Bemærkelse --
Forrykthed, og man oplyses ogsaa om, at han ikke mindre end
fem Gange har været indsat paa Aarhuus og Bidstrups Dolhuse,
hvorfra han stundom har vidst at salvere sig ved Flugten.
   Mod Hr. Nathanson er man altsaa fritaget at svare; men da
hans Bog har bragt i Erindringen, at den Bagvaskelse mod
Jøderne, at de i deres Ungdom opdrages og oplæres i Had til
Christne,
ogsaa hertillands har ladet sig høre, vil jeg her levere
det mest slaaende Modbeviis i følgende 3die Kapitel i den i
Danmark og Sverige brugelige "Lærebog i den israelitiske Reli-
gion", forfattet af den, af alle Troesbekjendelser høitagtede Dr.
Overrabbiner Abr. Alex. Wolff i Kjøbenhavn.
Om Kjærligheden til vor Næste.

   1) Hvad vil det sige, at vi af Kjærlighed til Gud skulle elske vor Næste?
At vi skulle elske Gud saa, at vi i vort Medmenneske ære
hans Billede og stræbe at befordre dets timelige og evige Vel.

   2) Hvorledes lyder Budet om Kjærligheden til vor Næste?
Du skal elske din Næste som dig selv; Jeg er den Evige. (3. Mos.
10, 18).Elsk den Fremmede som dig selv! Jeg er den Evige,
din Gud. (3 Mos. 19, 34).
Religionens Grundlov er: Elsk din Næste som dig
selv. (Thorat Kahanim).

d.III,b.3,s.624      3) Hvad vil det sige, at elske sin Næste som sig selv?
At vi skulle tænke og handle saaledes imod vor Næste, som vi
medrette ønske at vor Næste maa tænke og handle mod os.
Gjør ei mod din Næste, hvad du ei vil, at han skal
gjøre imod dig! Dette er hele Loven; det Øvrige er
blot en Forklaring. (Aboth. Tal. 30).
Din Næstes Ære være dig ligesaa dyrebar som din
egen! (Aboth. 2, 15).
Lad din Næstes Formue være dig ligesaa dyrebar som
din egen. (Aboth. 2, 17).

   4) Hvem er vor Næste?
Ethvert Menneske er vor Næste, vor Broder; thi Gud er vor
Alles Skaber og Fader.
Sandelig, vi have jo Alle een Fader; een Gud har
skabt os -- hvorfor skulde da den Ene handle troløst
imod den Anden og besmitte vores Fædres Forbund?
(Mal. 5, 1).
I og den Fremmede er lige for den Evige.
(5. Mos. 15, 15).

   5) Hvori ytrer den sande Kjærlighed sig til vor Næste?
Deri, at vi begegne Alle og Enhver venskabeligt og kjærligheds-
fuldt. (Sal. Ords. 15, 30 m. fl.)

   6) Hvad fordrer Kjærligheden til vor Næste især?
At vi søge at befordre vor Næstes timelige og evige Vel saa-
meget det staar i vor Magt.
Unddrag dig ikke fra at gjøre godt, om Evne dertil
er given i din Haand. (Sal. Ords. 3, 27).

   7) Hvad bør vi gjøre for at befordre vor Næstes timelige Vel?
Vi bør vise os retfærdige, billige og velgjørende saavel i Hen-
seende til vor Næstes Liv og Hilse som til hans Formue og Ære.
Om din Broder bliver fattig og lader sin Haand synke,
skal du understøtte ham. 3 Mos. 25, 35. (NB. For-
øvrigt herlige Sprog her citerede af 5 Mos. 15, 7. 8. 10.
Jes. 58, -- 6 -- 9. Ps. 112, 5. 9. Ps. 41, 2. 3. Jes. 1, 17.
Job. 29, 12 -- 16; 31, 16 -- 18.)

   8) Hvad bør vi gjøre for at befordre vor Næstes evige Vel?
Vi bør med Omhu og paa bedst mulige Maade bidrage til vor
Næstes Oplysning, formane ham til det Gode, advare ham for
det Onde og isærdeleshed belære ham med et godt Exempel.
3 Mos. 10, 7 m. fl. Steder.

d.III,b.3,s.625      9) Hvad staar dermed i Sammenhæng?
At vi skulle være fredelige og forsonlige mod vor Næste, forlade
ham hvad han har forbrudt imod os og bede Gud om Forladelse
for ham.(Sal. Ordsprog 3, 30; 10, 12; 19, 11 o. fl. "Elsk Fre-
den, stræb efter Eendrægtighed og underviis dem!
Aboth. 1, 12.)   Svenske Aftonbladet har for kort siden aftrykt dette Kapitel
i Anledning af en ypperlig Afhandling i Gøtheborgs Sjøfarts-
tidning om Kirkes og Stats nødvendige Adskillelse, hvor det var
indtaget; men Ovenstaaende er en ordret Oversættelse af be-
meldte Kapitel, saaledes som det findes i den af Stockholmer-
Rabbinen Dr. Seligmann udgivne Oversættelse af bemeldte
mosaiske Lærebog, der -- ligesom en ganske herligt forfattet
Bibelhistorie -- er udarbeidet af den af alle Troesbekjendelser
høiagtede Overrabbiner i Kjøbenhavn, Dr. Abr. Alex. Wolff.

   17de August.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE