HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.377  
[INNLEGG I STRIDEN OM "CAMPBELLERNE"]
Morgenbladet 31. jan. 1838.

   Imellem de ublue Bagvaskelser og samvittighedsløse Raserier
imod mig i Anledning af "Campbellernes" Opførelse, hvormed
den Constitutionelle i disse Dage saa mærkeligen betegner sin
Afmagt og Skamløshed, finder jeg ogsaa Beskyldninger for at
have sikkret mig den første Aftens Bifald ved at have opkjøbt
for mine Venner 100 Billetter. Dette er Løgn som saameget an-
det af det, der igjennem det Blad bindes Publikum paa Ærmet,
betræffende den ærgelige Hændelse, at ogsaa jeg skulde faae
opført et Stykke, uanseet Spaadommen fra en af de Kompaner,
som bruge den Constitutionelle frit til Organ for sit personlige
Fiendskab, at sligt aldrig vilde blive Tilfældet. Da et Par af
det Snees Personer, hvortil man med Forbauselse saae den
mægtige Trop, der vil angive Tonen paa Theatret og i den lite-
rære Verden, uagtet al anstrengt Hverven reduceret, har været
oprigtige nok til reentud at aabenbare, hvad der ogsaa var klart
nok af Optøierne selv, at Hensigten med disse var at faae Styk-
ket udestængt af Repertoiret og saaledes berøve mig min Bene-
fice, benytter jeg denne Leilighed til at underrette om, at An-
strængelserne have været frugtesløse, idet Directionen har fore-
løbigen fastsat min Beneficeforestilling af Campbellerne til Man-
dag den 12te eller Onsdag den 14de Februar, hvorom nærmere
Underretning skal skee.
   Christiania den 30te Januar 1838.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE