HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


NORGE
Statsborgeren 15. jan. 1837.

   Kristiania. Gjennem Rigstidendens Redaktion har Direktio-
nen for Selskabet for Norges Vel erholdt 720 Spd. 77 &bmskilling;, gjennem
Morgenbladets 37 Spd. og fra Stavanger Amts Landhuushold-
ningsselskab 100 Spd. til Understøttelse for Kornmanglende
Bygder. Det igjennem Rigstidenden til Disposition Stillede er
til lige Deling skjænket Christians og Hedemarkens Amter samt
Helgelands Fogderi. Af det fra Mbldt. er et Bidrag af 10 Spd.
forbeholdt Lessø og et af 2 Spd. Lomb; Resten er tilstillet Direk-
tionen af Selskabet for N. V. Bidraget fra Stavanger er gjennem
samme stillet til Amtmandens i Nedenæs's Disposition til Hjælp
for Bygderne i Øvre Raadbygdelaget.
   -- -- Sølvværket har i 13de Bergmaaned f. A. afgivet 2632
Mark, 5 Lod Sølv.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE