HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

BEKJENDTGJØRELSER
Morgenbladet 17. nov. 1840.

   Min Ulykke, at være ilde anseet af det mærkværdige Dunce-
Folke og dettes talrige Sidegrene af moralske Lilleputter og
d.III,b.3,s.472   Nihiliter, er ligesaa bekjendt, som at det især er gjennem den
Constitutionelle jeg faaer at føle denne min Upopularitet hos
en Branche af Menneskeheden, som vel, formedelst sin Ud-
strækning, maa være den eneste, der med nogen Føje kan tviste
med Juristerne om "Herredømmet over Verden". Man vilde
ikke forstaae Forsoningen i den af Hr. Boghandler Dahl for-
lagte "Papegøje". Hvor stille det nu i lange Tider kunde være,
kunde man være vis paa, at den samme Rotte, Duncehadet, som
saa ofte havde gnavet mig i Hælen, sad i det samme Hul under
sine for mig lukte Spalter. Der var den nu saaledes ude igjen
igaar og gnavede og gnavede over at jeg skulde have fornærmet
Folk (formodentlig respektable); men om nu saa var, hvad kom-
mer dette det norske Publikum ved? og naar det nu ikke saa er,
vilde det være endnu utilbørligere at underholde det med For-
tællinger om nihilitiske Mundslag, især da Publikum godt kan
bie til Fredag, da det efter Sigende faaer paa Theatret Johan
von Ehrenpreis at see.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE