HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 7DE SEPTBR.
Tønsbergs Merkur 10. sept. 1840.

   Istedetfor Efterretninger om Hs. Excell. Statholderens An-
komst med Dampskibet fra sin Badereise, udbreder Budskapet
sig om hans dødelige Afgang i Wiesbaden. Det har kastet hans
Mage, der, som bekjendt, nyder Alles udeelte Agtelse, og som
var ilet ham imøde til Landingsstedet, paa Sygeleiet. Hvor
forskjellige Reflectioner end dette, af en ustadig Sygdom (Po-
dagra) længe forberedte, men dog uventede, Dødsfald vil give
Anledning til, kjendte dog neppe hans Landsmænd Grev Wedel
saa godt, som han dem.
   -- Afvigte Onsdag Nat undveeg fra Agershuus Fæstnings-
arrest tre militære Tyvsarrestanter, tagende over Volden ved Svømmeflaaden og saa tilbaads -- Gud veed hvorhen i Mørket.
Skildvagten ved Svømmeflaadeporten skimtede den Sidste af
dem klattrende nedover Muren, men han gav dog ikke Ild, men
hørte Baaden støde fra Land og pladskende at forsvinde. Den
d.III,b.3,s.449   Ene var dømt til Livsslaveri; men de to Andre, Jægere fra
Østerdalen, vare letsindige nok til at undvige for en Dom paa
nogle Dages Arrest.
   -- Hr. Baptist Gauthier, sen., Hr. D. Gauthiers Broder, har
erholdt et Aars Bevilling paa at forevise et Menageri samt Be-
rider- og æqvilibristiske Konster i Rigets Stæder, dog i Hoved-
staden (for Theatrets Skyld) kun i de tre Sommermaaneder.

   -- Veiret heromkring har i de sidste Dage været noget usta-
digt. En pludselig voldsom Regnskuur i Fredagsaftes gjorde
Publikums Tilbagetog fra Theatrets første Forestilling ("Mulat-
ten" af H. C. Andersen, der vandt stort Bifald) ikke uligt de
Franskes fra Rusland. Man fandt Tøisko og Blonder drivende
i Rendestenene om Morgenen. Men igaar vare de kjække Som-
merfugle igjen ude overalt i det nydeligste Veir, man kunde
tænke eller indbilde sig.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE