HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


d.III,b.3,s.598  
KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 20DE JUNI
Lillehammers Tilskuer 25. juni 1844.

   Hr. Rostad gav igaar sin eneste Koncert hersteds for -- 120
Personer. 10 Spd. slugte Harzverein, saa den Opmuntring
Hovedstaden ydede Kunstneren lader sig regne i Skillingviis,
uagtet det fra Morgenbladets Side ikke havde manglet paa An-
befalinger og Opmaninger til den nationale Sympati. Den Con-
stitutionelle havde ikke interesseret sig for Kunstneren, men
iagttaget en Taushed, som ganske vist har bidraget sit til, at
Salen var saa tyndt besøgt. En frygtelig Regnbyg drog ogsaa
over Byen just ved Koncerttid; og Mange bestemme sig først i
Øieblikket, saa et uheldigt Tilfælde her forenede sig med Lige-
gyldigheden.
   -- Jorden er i de to sidste Dage bleven gjennemblødet af en
Regn, som kan bringe dette Dølens Svar til en af det forrige
Regimentes Konger i Erindring. Han aflagde "Far sjøl" et Besøg
paa Christiansborg, og da Hs. Maj. var i godt Lune, viste han
sin Gjæst fra Norge en stor Mængde Kostbarheder, med Spørgs-
maal, om han vel kunde sige, hvormeget de omtrent vare værd.
Dølen trak paa Svaret. End om han da vidste noget, som var
kostbarere? "Jo -- svarede Dølen -- det tror jeg nok jeg kan
-- det er en god Jonsokregn."

   E. Sk. Jeg maa bede rettet i min sidste Korrespondentartikel
om Maleren Balke Ordet Kjerne-Natur til Kjern-Natur. Menin-
gen er den eiendommelige Natur, som hersker om vore stille
dybe Fjeldkjern. Den hersker i store Strøg af Norden; men
har hidtil været paa det nærmeste upaaagtet av vore Malere,
som her have en ny Mark.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE