HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 19DE MARTS
Lillehammers Tilskuer 26. mars 1844.

   Medens den almindelige ydre Sorg i Anledning Kong Carl
Johans Dødsfald
[i Sverige]
er paabuden at vare i Maaneder,
hører man intet om slige Paabud her. De fleste Damer og Herrer
gaa dog sørgeklædte, hvilket har givet vore Galanterispekulanter
Anledning til at lægge dygtigt paa det sorte Flor, og deraf har
da en enkelt Kjøbmand -- men som ingenlunde er den eneste --
igjen taget Anledning til at avertere, at han ikke benytter sig af
Leiligheden. Paa Søndag aabnes dog Theatret paany, hvilket da
rimeligviis bliver et Signal for Gauthier til at aabne sin indtil
Afbrydelsen ved Dødsfaldet stærkt besøgte Cirkus, hvor Pietro
Bono gjør sine Underværker i Luften. Theatrets Status taaler
nok ikke, at det længer er lukket, og Gauthier har ikke mindre
end 40 Heste og 50 Mennesker at underholde. Hans ret gode
Menageri og maadelige Voxkabinet har i denne Tid dog stedse
været tilgjængelige. -- I det katolske Kapel vil en Sjelemesse
blive afholdt over sal. Kongen.
   -- Den Constitutionelle bebreider idag Morgenbladet, fordi
det har fortalt en mellem Hs. M. Kong Oscar og Formanden for
Unionskommiteen, Hartmannsdorff, stedfunden Scene, hvor-
under Denne blegnende og konsterneret skal have modtaget
Ordre til inden faa Dage at sørge for, at Kommiteen kunde
komme paa det Rene med Sagen om det norske Flag. Man
fortæller imidlertid for ganske vist og med megen Tilfreds-
stillelse, at det virkelig skal have gaaet til som fortalt, og navn-
giver en vis Person af Byens Handelsverden som Den, der endog
sidste Lørdag skal have foreviist paa Børsen et Brev fra en vel
Underrettet i Stockholm, hvori Sagen skal være fortalt ganske
som den har staaet at læse i Morgenbladet. Maaske kunde no-
gen Tilbageholdenhed ikke skadet; men Historien kan ikke andet
end at bidrage til at forøge Nationens allerede stærke Hengiven-
d.III,b.3,s.581   hed for den nye Konge. Man venter sig ret meget godt Nyt efter
det varslende Forbud i Hans Antagelse af Titulaturen "Norges
og Sveriges" Konge, og inden vi vide af det, have vi f. Ex. ogsaa
vore Skiløbere igjen, hvis Afskaffelse slet ikke skal i sin Tid
have vundet Høisammes Bifald.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE