HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 8DE AUGUST
Lillehammers Tilskuer 16. aug. 1844.

   Den 5te Dennes om Eftermiddagen afholdt Frimurerne en
Sørgefest over Kong Carl Johan. Det er ikke godt at vide om
hvad der passerer; men Lokalet skal have været smagfuldt de-
koreret og oplyst. En prægtig Katafalk, forestillende Kongen
paa Baare, indtog Midten af Salen. Følgende "Kantate i Sørge-
logen over V. S. V. Hans Majestæt høisalig Br. Carl Johan i
&bmrek; St. Olaus t. d. h. L. 5844856" blev afsjungen til Musik.
   [Her følger kantaten.]
   -- Det mærkeligste her er sandelig de overordentlige Regn-
skyl, som styrte ned fra Himmelen, vel med Mellemrum; men
baade ved Dag og Nat. I Gaderne seer man stundom de store
Klopper, som lægges over Rendestenene fra Gaden til Fortou-
gene, forat danne bekvem Adgang til Butikkerne, med uhyre
Fart at rives afsted af Flommen og at ophobe sig paa enkelte
Steder.

   -- Uagtet Smaalehnene er et frugtbart og ikke frostlændt
Distrikt, saa Velstand er almindelig, uagtet enkelte Strøg ere
haardt udsatte for juridiske Udsugelser, passerer dog Befolk-
ningen, og navnligen Kaxerne, forat være særdeles raa og uoplyst
og for at være mindre begavet af Naturen. En heftig politisk
Aand skal dog findes hos hine Kaxer; men at kjøbe sig Bøger
til Oplysning falder dem ikke ind. Hæderlige Undtagelser skulle
dog de to Repræsentanter Bærø og Roll være; men netop den
Forsamling, hvori disse valgtes, skal have givet et mærkværdigt
Exempel paa politisk Uoplysthed, idet der fortaltes, at Valg-
mændene af Bondestanden skal have slaaet sig sammen og fore-
lagt dem, de havde Øie paa til Repræsentanter, det Spørgsmaal,
om de vilde stemme for eller mod Jødesagen. I første Fald var
d.III,b.3,s.607   der ikke mere Tale om dem. Saaledes skal Amtet og Landet og
de næringsdrivende Klasser have tabt en af Landets mest op-
lyste Handelsmænd og Jordbrugere, David Chrysti, som Repræ-
sentant, idet han gav Bønderne et aabent Ja, at han vilde stemme
for Sagen. Ogsaa Spørgsmaal, om Kandidaten var for eller mod
Brændeviinsbrænding paa Landet, skal have fundet. Angaaende
Jødesagen siges ellers Repræsentanten Bærø at være af den
oplyste og liberale Mening, saa det ikke er let at begribe, hvor-
ledes han er sluppen igjennem denne Prøveperse.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE