HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.167  
NORGE
Statsborgeren 30. april 1837.

   -- Med den 17de Mai lader det til at ville have god Gang,
omtrent som ifjor, da et brilliant Fyrværkeri udgjorde Festlig-
hedernes mest lysende Side, eller vel endog bedre. En Tusind-
kunstner af en Fyrværker, en Hr. Schmidt, som ogsaa ifjor ved
denne Tid presenterede Liste til et 17de Maisfyrværkerie, er
ligeledes iaar ude med en lignende, i hvis Spidse man finder
selve Hs. Ex. Statholderen for et anseligt Antal Billetter. Ifjor
derimod havde mindre Folk Betænkeligheder. Men saaledes jev-
ner Tiden alt; og paa den allerskjønneste og spøgefuldeste
Maade give vore Moderate Ultraerne Ret i, at Nationens Vun-
der tilsidst kun ville lade sig læge ved Krudt, idet de nemlig
-- subskribere til et 17de Maisfyrværkeri.
   -- De Constitutionelle rustede sig ogsaa noget forfærdeligt
til at feire 17de Mai, nemlig paa Isen. Men -- pah! der er den
gaaen op. Og de faae da -- desværre med Tabet af en
Originalitet -- holde sig paa Landjorden. Men da de have Rig-
dom paa Originaliteter, smertede Tabet af denne ene, uagtet
al dens Gehalt, dem saalidet, at de vare de første til at melde
Isens Opbrud. Igaar Kl. 10 Aften vare allerede Skibe komne
ind, fortalte de Dagen efter med en Hurtighed, som bør lade
Publikum glemme, at det mandhaftige Løfte om en Kommentær
til Rigsretsdommen siden hiin Tid er forbleven uopfyldt. Men
der er ogsaa mangehaande Forskjel imellem disse Meddelelser.
Javist er det Forskjel. Forresten mander Bladet sig op i denne
Tid (som Morgenbladet faaer at føle), og foretager betydelige
Arrangements til sin Forbedring og til saaledes at vinde Publi-
kum. En Krig med Morgenbladet er saaledes organiseret, under
hvilken man let kan slumpe til at vinde idetmindste endeel af
Publikum med stormende Haand, og den Forandring, som ved
Lektor Motzfeldts Fratrædelse paa Grund af en Reise, er fore-
taget i dets Indre, holde vi for endnu mere hensigtsmæssig til
at ophjælpe dets synkende Tilstand.

   -- Efter svenske Aftonbladet indeholder Carlskrona Vecko-
blad følgende Bekræftelse paa vor forhen yttrede Formening
om, at Middelhavsexpeditionen fra de forenede Riger har (og
bør have) en diplomatisk Hensigt: "Expeditionen, som kommer
d.III,b.3,s.168   att stå i förhållande till diplomatiska negociationer med Barba-
reskstaterna, skall räcka i 10 månader." Maatte vi Norske nu
være heldige med Valget af den Chef, som skal føre vort Orlogs-
skib! Der udfordres en ligesaa klog som fastbestemt og patri-
otisk Mand. Den norske Afdeling burde være ligesaa stærk som
den svenske, som skal bestaa af en Fregat og en Korvet, under
Kommando af Kommandørkapitain Gyllengranat, og i enhver
Henseende være den sideordnet. Det er Marokko, der alene
kan være Spørgsmaal om, siden Tripolis nu er organiseret til
et tyrkiskt Paschalik, og Tunis har maattet give Slip paa Røver-
haandteringen eller Kapervæsenet.
   -- Ved Kongsberg er i 4de Bergmaaned produceret 1941
Mark 14 1/2 Lod gediegent Sølv.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE