HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 10DE SEPTBR.
Tønsbergs Merkur 14. sept. 1840.

   Baade den Dag, Efterretningen om Statholderens Død ud-
bredte sig, og Dagen efter, flagede flere Skibe paa Christiania
Havn paa halv Stang; ligeledes paa Anmodning Dagen efter de
danske Jagter. Koureren afgik først iforgaars, Tirsdag Efter-
middag Kl. 3 og ikke allerede om Mandag, som berettet i et
af vore Blade.
   -- Iforgaars fandtes et Barn udsat udenfor en Enkemadames
Dør I Vaterland. Da hverken hun eller andre Nærboende vilde
optage det, gjorde det Offentlige det, idet Vægtere afhentede
samme. For en Tid, maaskee et Aar, tilbage hændte en mere
indviklet Dragedukkegeschichte, som dog ikkun meddeeltes Pu-
blikum gjennem Rygtets Omtale. En Pige beder en Bonde paa
Torvet om at faae Lov til at sætte en med et Linnedklæde til-
dækket Kurv ved hans Vogn, mens hun gik et kort Ærinde.
"Ja, naar det bare blev ved et Snarærinde." Ingen Pige kom,
og Bonden tittede da ind i Kurven og opdager et sovende Barn.
Men han tænkte formodentlig, at det ikke var værd, som et
vist Distrikts Bønder have Ord for, at tage mere med sig fra
Byen, end ham medrette tilkom; sætter derfor Kurven udenfor
d.III,b.3,s.450   en formuende Høkers Dør paa Grønland, og gjør sig et Ærinde
fra Vognen. En af de Byfanter, som da pleie at have Øinene
med sig og med Bonden, er da strax tilrede, og vips borte med
Kurven. Hvor der siden blev af den og dens Indhold veed
Ref. ikke.
   -- I Tromsø Tidende indbyder en Ebbe Carsten Rosenvinge
i Trondhjem til Subskription paa en "Veiledning i det praktiske
Landbrug," hvoraf i Almindelighed vil udkomme et Hefte, stort
2 a 3 Ark hver Maaned, à 8 &bmskilling; Arket eller 6 -- 7 &bmskilling; pr. Ark, hvis
Afsætningen dækker Omkostningerne. Udgiveren paaberaaber
sig en meer end 30aarig Praxis og Theori, og omnævner, at han
under 12te Febr. d. A. har indgivet Forslag til Regjeringen be-
træffende Agerbrugets Forbedring. Det er ogsaa af Betydning
for samme, at man begynder at tilvirke den i Frankrig opfundne,
saa virksomme og besparende animalske Gjødning eller "Pou-
dret." I Christiania sælges samme a 7 Tønden hos Farver
Sass og af Bradsberg Amtstidende seer man, at To, en Hr.
Hanson i Porsgrund og en Hr. Berg i Brevig, fabrikere samme.
Norges meste Erobringer maae nok skee paa Myren og Heden.
Vort Diplomati fandt det ikke engang værd ved Frederik VI's
Død at nedlægge Paastand paa de norske Kolonilande, han
havde forbeholdt sig, som Enevoldskonge, i Kielertraktaten, saa
Danmark dog ikke skal fange Hævd derpaa. Ved Hævd har
Norge før tabt Appertinentser af Land.

   -- Der er truende Aspekter for vort Theater. Aabnings-
aftenen gav "Mulatten" vel godt Huus; men neppe noget over
100 Mennesker besøgte den 2den Forestilling. De musicerende
Kafféer gjøre betydeligt Afbræk. Af Koncerter har man ikke
mindre end tre ivente i denne Maaned (Jacobine Gjertz, Will-
mers og Schmuckert). Den, formodentlig ogsaa i Tønsberg be-
kjendte reisende Maleriudstiller Schmahr gjør derimod daarligt
Marked med sine latterlige Smørerier. Man betragter hans illu-
minerede Udstillinger, hvor der iblandt andet ogsaa brænder i
Transparent et "Leve Kongeriget Norge og dets Frihed og
Hovedstaden Christianias Indvaanere m. m." som en Julestue.
Regner man nu flere af de omreisende Skuespillertrupper, der
kun ere stærke nok til at give "Supplikanten," "Skuespilleren
mod sin Villie" og flere deslige, hvortil kun 1 a 2 Personer be-
d.III,b.3,s.451   høves, og flere deslige andre Kunstpræstanter, tør man vel sige,
at Norge er vel saa besøgt af alskens Styverfængere, som noget
andet Land.
   -- Grevinde Wedel befinder sig paa Bogstad, og efter Om-
stændighederne, vel. At man alt kandestøber en ny Statholder
og dristigen skaber af ubekvem Materie, er naturligt. Dog har
Publikum endnu ikke designeret nogen Svensk. Saavidt Fornuft
har det.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE