HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 23. april 1837.

   -- Det er tidligere omtalt i dette Blad, at næsten alle vore
udenlandske Konsulater ere besatte med Svenske, forsaavidt som
de ikke ere besatte med Fremmede. Virkelig skal nu afdøde Falk,
d.III,b.3,s.164   forhen Kjøbmand i Drammen, der erholdt det ubetydelige Kon-
sulat i Aalborg (om fordi Norges Handel paa Jylland er be-
tydeligere end Sverigs?) være den eneste Normand, med hvem
der er ei gjort en Undtagelse; thi at der muligens kan findes
en eller anden Norskfødt, der som en fremmed Stats Undersaat
har erholdt et Konsulat eller Vice-Konsulat, kan neppe komme
i Betragtning.
   En mangelagtig Side ved vort Konsulatvæsen synes det ogsaa
at være, naar endog et saa højst indbringende Embede, som
Konsulatet i Helsingøer, uden Nødvendighed, overdrages til
Kjøbmænd paa de respektive Steder, for hvem Konsulatet og
den norsk-svenske Handels Fremme bliver en Bisag, og hvor-
ledes skal det gaae, naar deres egen merkantilske Interesse af
Konsulatet kommer i Kollision?

   -- Amtmanden i Smaalehnene Hr. Wulfsberg er ved egen
Virksomhed og den lige hæderlige Hjælpsomhed hos dette, af
forrige Aars Frost skaante, Distrikts Beboere, bleven istand til
at remittere Direktionen for Selskabet for N. V. til Understøt-
telse for frostlidte Bygder, det betydelige Beløb af 1690 Spd.

   -- (NB. for Bogtrykkere.) Ved Kristiania Politirets-Dom i Sag
mellem Boghandler J. Dahl og Politiet er dette kjendt uberet-
tiget til at erholde afleveret gratis et Exemplar af alt hvad der
trykkes af et Volumen under 24 Ark. Saaledes har da denne
censurmæssige Uskik en Ende.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE