HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.199  
[ANMERKNINGER TIL "SVENSKE AFTONBLADS KRITIK
OVER STOCKHOLMSFAREREN"]

(Fortsættelse fra forrige No.)

Statsborgeren 29. juni 1837.

   [Aftonbladet beskriver titelvignetten til "Stockholmsfareren". Wergeland
anmerker:]

   Aftonbladet har kun glemt den ludende norske Grændsestaty,
medens den svenske staaer rak; ellers er Beskrivelsen over
Vignetten saa træffende og klinger saa moersomt paa Svensk,
at vi her hidsætte den:
[Her følger beskrivelsen på svensk.]

   [Aftonbladet nevner "den Tid da Kongen og Regjeringen baade troede
at burde og kunne gjøre denne Fest til en Forbrydelse." Wergeland an-
merker:]

   Man er endnu ikke bedre tilsinds.
   [Aftonbladet: "at Vennen Horn . . . ikke faaer et Embede er . . .blot grun-
det i Stykkets Natur." Wergeland legger til:]

   Er det ikke ovenfor bemerket, at Han ligeledes er in culpa
for Deeltagelsen i 17de Maifesten? Løver fange ogsaa Fluer.
Hvorledes gik det Kand. jur. E. Aubert og Fuldm. Kauffeldt?

   [Aftonbladet sier at "den gamle Hr. Smyg kommer i en Kassemangel."
Wergeland oplyser:]

   Han er det fra Stykkets Begyndelse af. Man faaer et Nys om
at Sønnens forkjelede Opdragelse har havt sin Deel i Kasse-
bruddet.

   [Aftonbladet gjør opmerksom på at "der i Stykket findes tvende Stock-
holmsfarere, skjøndt kun den ene har faaet Plads paa Træsnittet." Werge-
land oplyser:]

   Træsnittet er egentlig gjort for Statsborgeren til et Annonce-
mærke for Eftertiden for ud- og indpasserede Stockholmsfarere
over Grændsen.

   [Aftonbladet gjengir at Horn stikker "Eidsvollplanen i Hans's Kjole-
lomme istedet for Rekommendationsbrevet, og begiver sig efter denne vel-
udførte Gjerning paa Hjemvejen." Wergeland oplyser:]

   Paa Hans's Anmodning, som oftere har mærket sig prosti-
tueret af sin Kompagnon, der troer at faae Oluf at hevne.

(Forts.)
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE