HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 20DE AUG.
Tønsbergs Merkur 24. aug. 1840.

   Reisende berette, at stærke Regnbyger have, især hiin storm-
fulde Løverdag, gjort betydelig Skade opover Romerige, hvor
man ikke har seet saadan Velsignelse siden Kornaaret 1819.
Sidste Tirsdags Eftermiddag faldt her den stærkeste Pladskregn
i denne Sommer.
d.III,b.3,s.441      -- I Tirsdags begyndte Harzmusikvereins Koncerter i Fri-
murerlokalet, og det lod ret til, at denne Spekulation vil lykkes
for DHrr. Lorange & Sanne. Den store Sal var stærkt besat
med smaa Borde, hvorved det talrige Publikum fandt saavel
fysisk som sjelelig Underholdning. Til at fuldføre Bygningen
paa Ladegaardsøen har Compagniet i den sidste Tid indsamlet
et Par tusinde Spdlr. ved Actietegning.

   -- Følgende Træk af Fordærvelse karakteriserer ret Hoved-
stadspøbelens moralske Tilstand. I Søndags foraarsager et
Lommetyveri af en Tegnebog, at en Folkemasse danner sig ude
ved Vaterlands Bro. Der var da en evig Snak frem og tilbage
uden Resultat, indtil endelig Tyven, en liden Gut, stikker Tegne-
bogen i en Tilskuers Lomme og springer ham i Brystet med de
Ord: "her er Tyven! her seer man!" Og den unge Kjeltrings
tilstedeværende to ældre og voxne Brødre bekræfte hans Løgn.
Hvad Enden blev vidste ikke Den, der fra sit Vindue havde
været Vidne til det Hele, at fortælle.

   -- Idet vi omtale slige Træk, befinde vi os ikke langt fra
Slaveriet. Der synes Oplysningen at skride ligesaavel frem som
Kunsterne, hvori Byens Haandværkere gaae en høi Gang. Den
bekjendte Gjest Baardsen blev nemlig forleden attraperet fore-
læsende en af Bulwers Romaner (maaskee Eugen Aram eller
Paul Clifford?) for et lidet Auditorium af Ulykkesbrødre, der
med den meest spændte Opmærksomhed, under halvtdæmpede
Udraab, fulgte de interessante Udviklinger.

   -- Igaar afgave Borgerofficiererne, paa Stiftets Opfordring,
paa Raadstuen sine Vota for den nye Stadshauptmand med 10
Stemmer af 12 for Kapitain af Korpset Kjøbmand Døderlein,
Bogholder i Banken. Dette Valg, som maaskee tør interessere
flere Bekjendte i Tønsberg, tør man haabe antages af den Valgte,
da det er saagodtsom eenstemmigt, og erholder Stiftets Appro-
bation. Det vilde ikke gaae for Ytteborg denne Gang, da han
kun havde 1 Stemme.

   -- Hvad skal man nu tænke om Nordlysene, naar de kunne
vise sig paa en saa mild og tidlig Augustaften som igaar og det
saa livlige og stærke, uagtet det temmelig klare Maaneskin?
Ere de forbud for frygtelige Jernnætter? Aaret ligner meget
1812.

d.III,b.3,s.442      -- Flere ældre Frimurere have i Sommer hentet sig større
Grad i Gothenborg, som de, før vor Loge opgav sin Uafhængig-
hed og underordnede sig filialmæssig den svenske, kunde have
hentet herhjem. Et godt politisk Foreningspunkt er derved
gaaet tabt.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE