HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[NOTER TIL ET INNLEGG AV S. SIVERTSON]
Statsborgeren 13. aug. 1837.

   [Sivertson skriver at han "ikke vilde være Hr. Wergelands Kreatur."
Wergeland legger til:]

   Hr. S. finder sig da bedre i at være Dens, som paa egen
Haand smører sine fornærmende Anmærkninger atved hans
svenske Artikler i Morgenbladet?Red.

   [Sivertson skriver: "Med den egentlige Redaktion af Bladet (Statsborge-
ren) har jeg aldrig haft noget at gjøre." Wergeland tilføier:]

   Kun med Bladets Hoveddeel, der udgjøres af indsendte Ar-
tikler og Red.s egne Afhandlinger, og hvorfor han netop havde
det samme Honorar som Redaktøren af den politiske Artikel,
der kun, forsaavidt hans Ansvarlighed gjorde det til Pligt for
ham at have Indseende med det Hele, kunde kaldes Hoved-
redaktøren, og gav ham Myndigheden at afskedige og antage.
Red.

   [Sivertson skriver at Wergelands fremstilling i Statsborgeren er uriktig.
Wergeland tilføier:]

   Hvori er den gjendreven? Hr. S.s Forhold til Bladet i den
senere Tid skildres, som det forekommer os, ikke meget for-
skjelligt af os begge. Det Intime deri, samstillet med Hadsk-
heden i en Anmærkning under en Artikel i Morgenbladet, som
hører under hans Ressort, og som altsaa maatte tiltroes ham,
saasnart han ikke skulde være en blot afhængig Lejearbeider,
opfordrede til at lægge det for Dagen.Red.

   [Sivertson sier at han "ikke har skrevet den Opsats eller den Note i
Morgenbladet, hvori fortælles, at Statsborgeren af Mangel paa Læsere vil
indgaa." Wergeland tilføier:]

   Saa har "Morgenbladmanden sjøl" gjort det, og Hr. S. er
hans Kreatur. Det maa være for Foderets Skyld, for ellers er
den Behandling haard nok, at en gammel Medarbeider i Bladet
d.III,b.3,s.230   og Redaktør af en af dets faste Artikler ikke kan beholde sit
Arbeide frit for en Andens Anmærkninger, hvor han med bedre
Kaars Overmod vælter sig ind paa Ens gamle Inklinationer.
Red.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE