HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

SVERIGE
Statsborgeren 27. juli 1837.

   Den Forlegenhed, hvori vor uheldige Morgenbladsrival, Den
Constitutionelle, som oftest er forat fylde sit engang antagne
d.III,b.3,s.217   Overmaal af Format, og hvori den endnu oftere skulde befinde
sig, om Publicisteri ikke var bleven en Modesag for visse Dan-
dyer og en og anden Tøvebøtte af Passion, og Udgiveren ikke
altid havde sine Avertissementer, især af Forlagsartikler, i Bag-
haanden -- denne piinagtige Forlegenhed, som ælder Fougstad
før Tiden, lader sig dog neppe sammenligne med den, som visse
svenske Blade befinde sig i, at slutte efter Vidtløftigheden og
Igjentagelsen af de forkeerte Ræsonnements om "norrske Sa-
kerne," og nu især af den Vigtighed, som de, navnlig Stock-
holmer-Dagbladet, tillægge en tilfældig, ved Overrækkelsen af
en Supplik til Hs. Majestæt Kongen paa Gaden foranlediget,
Sammenstimlen. Vi anmærke dette, fordi Ophævelserne om
denne svenske Passage er meer end noget andet skikket til at
lægge Taabeligheden i dem for Dagen, som man gjør sig der-
inde om de norske, der tages under utrættelig Behandling.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE