HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 9. juli 1837.

   -- Endelig har Hr. Jacob Aall med vor i norsk Aand mest
anlagte og drivtige Boghandling truffet Arrangement om Ud-
givelsen af sin Snorro og glæder sine Landsmænd med en Be-
kjendtgjørelse derom og Indbydelse til Subskription, som
vækker de gladeste Forventninger om i hvilken fortrinlig og
prægtig Udgave vor store Nationalskribent fra Landsmands-
haand vil komme i Folkets Hænder. Vi haabe, idet vi gjengive
Indbydelsen, at Udgiverens forhen Publikum meddelte Beslut-
ning om ikke at ville frafalde sin patriotiske og fremdeles med
lige uegennyttig Opoffrelse af Tid og Anstrængelse forfulgte
Plan har vedligeholdt sig i dets Erindring og gjort de fortsatte,
og igjennem den sædvanlige Sluse for at forsyne Os fra Dan-
mark med alt aandigt Behov iværksatte, Forsøg frugtesløse,
eller idetmindste forhindret deres skadelige Virkning paa Ud-
givelsen af den aallske Snorro saaledes som denne tilsigtes i
Planen, nemlig at komme i Almuens Hænder. Den talrige Sub-
skription paa Skillingsmagazinerne og Billedbiblerne viser
dennes Trang og Vilje; og en saadan Bistand fra Almeenheden
troe vi saavel nødvendig for dette Anliggendes Fremme som og,
at den ikke vil mangle.
   [Her følger "Subskriptions-Indbydelse" på kongesagaene fra Jacob Aall
og fra Guldberg & Dzwonkowski.]

d.III,b.3,s.205      -- H. Majestæt har resolveret, at den i Anledning af Kjøbet
af Ladegaardsøens Hovedgaard skjænkede Summa, 1835 Spd.,
skal anvendes til et saakaldet Asyl eller en Smaaebørnsskole i
Kristiania -- den vi ønske ikke maa, i Lighed med Eugenia-
stiftelsen, hvad Religionsunderviisningen betræffer, falde i
Herrnhutternes Hænder og blive en Propaganda for deres mørke
Lære. -- Samtlige civile, militære og geistlige Embedsmænd
have faaet Ordre til fra sine Archiver at indsende til det aka-
demiske Kollegium alle Pergamentsdiplomer og Dokumenter,
som i Samme forefindes, og tillige saadanne Papiirdokumenter
og Protokoller, hvis Ælde gjør, at de ikke længere kunne være
til nogen Nytte for Embedernes Bestyrelse.

   -- En Ulykkesaand synes at forfølge Dampskibet Prinds Karl.
Overtroiske kunde mene, at det, som trækker den til, er det
ulykkelige Unionsflag, som dette Fartøj skal føre. Iaar har den
først seilet et svenskt Kornskib isænk, og strøget Gallionen af
Konstitutionen -- for hvilket sidste en Søeofficeer i Frederiks-
værn gav et Forsvar i Mbldt., som burde ladet Kammeraderne
protestere imod at Nogen deraf tog Anledning til at dømme om
Aanden imellem dem. Og nu har den i f. M. stødt paa (Mbldt.
kalder det "Stranding") i Nærheden af Helsingborg. Det er
ellers at forundres over, hvor forskjelligt Beretningerne i den
Cst.nelle og Mbldt. lyde angaaende Omstændighederne, Tiden
Skibet stod paa i, og det svenske Hjælpemandskabs Opførsel.
Den Cst.nelle finder intet til Undskyldning og angiver Opholds-
tiden til 4 Timer, medens Mbldt. kun har 2 1/2. Den Cst.nelle
beretter, at Hjælpemandskabet, hvis Antal ansættes af Mbldt.
til henved 100, forlangte 1000 Spd. for Umagen, men erholdt 60,
medens Mbldt. siger, at det vægrede sig forat fordre nogen
Betaling, som overlodes til den Befalende paa Dampskibet efter
Behag, hvorpaa da denne saavelsom Passagererne bevidnede
Hjælpemandskabet "paa den mest smigrende Maade" sin Til-
fredshed.1

   -- I Danzig have de derværende Normænd feiret 17de Mai
ved et Festmaaltid, hvortil ogsaa nogle preussiske og danske
Mænd vare indbudne. Fra Throndhjem er protesteret imod den
d.III,b.3,s.206   Taushed, man der har iagttaget om Festens Holdelse. Det lidet,
den der har tabt i Assessor Schwachs kjølnede Enthusiasme,
har den vundet igjen i Byfoged Thesen i Kristiansand, hvor han
siges i det Punkt at have overgaaet alle iaar.
   -- Fra Gothenburg have tre udvandrede Familier fra Vos, og
tre andre fra Thelemarken maattet tye hjemad igjen i en
hjælpeløs Forfatning. Slige Tilfælde ville virke bedre til at
standse Udvandringssygen end alle Advarsler og Ræsonne-
ments.

   -- Ved Cirkulære af 30 f. M. har Justitsdepartementet den
Fortjeneste, saavel paa Grund af egen Erfaring, om hvorofte
personlig Arrest unødvendigen anvendes mod Tiltalte, som ifølge
Meddelelse derom fra Højesteretsjustitiarius, at anmode Amt-
mændene om at indskjærpe vedkommende Embeds- og Ombuds-
mænd, saavelsom selv nøjagtigen at paasee, at tiltalte Personer
ikke uden Nødvendighed hensættes eller forblive hensiddende i
Arrest, samt ligeledes at henstille til Underdommerne, naar
under Forhør eller Tiltale værende Arrestanter befindes uden
Skade for Sagen at kunne løslades, derom at underrette ved-
kommende Foged.

   -- En Bankafdeling skal oprettes i Drammen med en, ifor-
holdtil de den underlagte Distrikters Bankindskud, reguleret
Sum af 686,000 Spd., hvori dog afgaaer det Beløb, som er ud-
laant til Distriktet ved Kristiania Bankafdeling.

   -- Den svenske Middelhavs-Eskadre anløb Frederiksværn;
men viste ved Afreisen den paafaldende Uartighed ikke at
salutere. Alt tyder ellers paa det bedste Forhold, nemlig at
den skal spare os Umagen at vise nogen væbnet Magt i Middel-
havet, for der at see vore egne Sager afgjorte. Men er det saa,
da skeer det vistnok ikke for intet.

1  tilbakeAnm. Denne fordeelagtigere Beretning er fra den svenske Statstidende,
med hvem vi finde, at den Cst.nelle senere har bragt sin i Overeensstemmelse.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE