HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[OM GAPESTOKKEN I MOSS]

(Indsendt.)

Morgenbladet 6. nov. 1840.

   At Gabestokken er bleven anvendt i en af Norges Byer i 1840
har været saa utroligt, at det har trængt til de officielleste Be-
kræftelser. Og man forundrer sig isandhed endnu, skjøndt
denne Forundring, som finder Sted paa vedkommende Døm-
mendes Bekostning, og ikke paa Mossebyes, uden forsaavidt at
d.III,b.3,s.469   Sligt kunde passere der upaatalt af begge Byens Aviser, i de
senere Dage gjennemkrydses af Rygter om at den oprørende
Gabestokstraf ogsaa er bleven anvendt i Aar i Borre Sogn i
Jarlsberg. Over slig retlig Færd bryder den almindelige Me-
ning Staven, aldenstund at denne Straf ikke nødvendigen maa
tilgaaes, da man har Vand- og Brødstraffen, Mulkt o. s. v. Om
den unge Jurist, som man hører har fældt Dommen, stak feil
paa sin Prøveklud (uheldigviis et Menneskes Ære) og satte den
gamle, faktisk afskaffede, absolute Anordning over Tidens og
sit eget Hjertes Fordringer, kunde man vel ventet denne ind-
skrænkede Egenhed i Anskuelser rettet ved den høiere Ret.
   Kort, Bekræftelserne i Tilskueren og Morgenbladet ere kun
egnede til at forhøie den almene Forbauselse. Man har ikke
ahnet, at Tilbagegangen var saa rivende, at Norges Kultur endnu
maa taale slige skandaløse Parodier 6 Mile fra dens Hovedsæde.
Men forunderligst af Alt er det dog, at denne Geschichte over
alle Geschichter finder sine Forsvarere.
13 + 1.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE