HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

EN DUSINKAVALEER AF TROPPEN
Statsborgeren 13. aug. 1837.

  
Qvaliteter:
Intet Ondt ved
Personen uden
Hang til at hykle,
lyve, bagvaske og
smyge. Derved
meget behagelig.
Ellers lemfældig
af Gemyt; thi han
straffer Nabolaget
(som rigtignok
ikke har gjort
ham noget) bare
med at blæse paa
Fløite. Er en stor
Kunstdommer.
Skriver endogsaa
Vers og vittige
Artikler i den
Cst.nelle. God
Ven af Hr. Hans
En Dusinkavaleer af Troppen,
reqvireret til Moss hos Nella, og detascheret did forat
gjøre Lykke der.

Qvaliteter:

Smyg, Boghand-
ler Dahl og Foug-
stad. Regnes af
den Constitutio-
nelle for saa godt
som et helt Pub-
likum, naar han
har sat sig paa
første Bænk i
Theatret. Piber
godt. Er godt an-
skrevet. Kjender
Kjøbenhavn lige-
saagodt som Kri-
stiania. Stock-
holmsfarer. For-
staaer at sætte
Hatten nydeligt
paa Snurr.
   "- - Man frygter meget for, at der ved de forestående Soireer vil blive
stor Mangel paa dandsende og converserende Kavaillerer. Et Dusin Herrer
d.III,b.3,s.229   fra Hovedstaden vilde i Sommertiden udentvivl kunne gjøre megen Lykke
hernede." (i Moss).
Fra Moss i den Constitutionelle af 18de Juni.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE