HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.436  
CHRISTIANIA, l7 AUGUST
Tønsbergs Merkur 18. aug. 1840.

   Der fortælles, at de to talentfulde Redaktører Hr. Rejersen,
Udgiver af Christiansandsposten og Ejer af et Bogtrykkeri, og
Hr. Claudius Rosenhoff, Udgiver af det meest liberale kjøben-
havnske Blad "den Frisindede", og som saadan især bekjendt
af sine politiske Poesier, der gjøre ham til Danmarks Beranger,
ville slaae sig sammen, for i Christiania at udgive en almindelig
Tidende, hvis politiske Retning ellers angiver sig selv, under
Titel af "Nyt Morgenblad". Denne Titel retfærdiggjøres ogsaa
af det herværende Gamles tiltagende Afkræftelse, og Planen
selv af den Misfornøjelse, som begge vore Dagblades synkende
Tilstand, og den Illiberalitet, som deres Redaktører vise Ind-
sendere, ikke har manglet at vække. Naar vi havde eet stort,
velredigeret, oppositionelt Dagblad kunde vi godt undvære begge
de middelmaadige vi have, hvori vi daglig maa repetere de fleste
Efterretninger. Men et saadant Dagblad tiltrænger en Redak-
tion, der udelukkende kan opofre sig det, medens hine to Blade
kun bestyres som Bisag af Folk, paa hvis Tid og Tanker Em-
bedsforretninger have Krav den hele Dagen. Derfor er der
enten, naar de engang imellem lade høre fra sig, saadanne Spoer
af Aftentræthed eller Morgengrættenhed i deres smaa Hast-
værksartikler. Men Gudskelov, der er nu Udsigter til at Publi-
kum kan blive bedre vant, bare Rygtet ikke fra først af er op-
fundet af den ene Redaktion som Bussemand mod den anden
og optaget af denne mundtlig med Tillæg, at det nye Blad dog
ialfald gaaer ud paa at sprænge begge i Luften, og er saaledes
kommet i Publikum.
   -- Vore to Hovedblades Redaktion vedligeholde endnu Taus-
heden om det Hjelmske Intolerancelovforslag. Dette viser nok-
som deres Magelighed og hvor slapt vort offentlige Liv er. Eller
skulde det være med hvad der fra Redaktionernes og Ind-
sendernes Side ventes, som med den rigtig alvorlige Storm, at
den "mager sig til" under et totalt Vindstille? I hvordan det
er, saa har et forunderligere, til Ødelæggelse mere fortjent,
Fænomen aldrig viist sig paa vor indre politiske Himmel. Selv
Statsraad Schouboe skal være bleven forskrækket over Fosteret,
som Kirkedepartementet nu skal holde frem.

d.III,b.3,s.437      -- Rigshospitalets Filialafdeling det gamle "Byens Syge-
Huus", hvor Hud- og veneriske Sygdomme kureres, har altid
indgydet almindelig Mand større Skræk end Tugthuset eller
"Huset" som det kaldes i Almindelighed. Saaledes hængte for-
leden en militær Arbeider sig paa Kirkegaarden, fordi han var
bleven smittet og truet med "Filialen"; og Dagen før Artilleriets
Afmønstring paa Etterstad skjærer en Artillerist Halsen af sig
af samme Grund. Det er sandsynligere, at det ikke er Mangler
ved denne Hospitalsafdeling, som hver Formiddag er under-
kastet Overlægens og den medicinske Visit, som bevirke denne
Antipathi, men heller Visheden om, at Arten af deres Onde vil
blive bekjendt og omtalt, naar man veed, at de ligge paa et
Hospital, hvis Hovedantal af Patienter ere veneriske, eller som
det, med et betegnende Udtryk af Afsky hedder fulde af
"Ondt".

   -- Fra Kjøbmand Poppes Side er, efter en Protest til Auc-
tionsprotokollen imod Forsælgning paa Børsen en detail, den
faldne Eragtning indanket til Retten. Blikkenslagerne have en
Klage paa Stabelen over Undersælgningen fra Slaveriet.

   -- Ifredags gaves Bournonvilles og Jfr. Fjeldsteds Benefice
for aldeles fuldt Huus; men uagtet Hr. B. da og ellers har gjort
glimrende Affaires her, har han dog sat en Plet paa sin Libe-
ralitet ved at forlange l00 Spd. forat dandse paa en Benefice
for Skuespillerne, der den hele Tid have staaet Balletparret til
Tjeneste. Skuespillerne afslog, som man kunde vente, Direk-
tionens Propos, at dele med Orchesteret d. e. dividere Udbyttet
med omtrent 60. Dette vilde, under Forudsætning af fuldeste
Huus afgivet for Hver omtrent til et Aftensmaaltid. Orchesteret
havde da en Benefice for sig selv i Onsdags, men uden synder-
ligt Held.

   -- Ifredags vare Vedkommende paa det chemiske Labora-
torium beskjæftigede med Analysen af et fra vedkommende
Øvrighed inden Smaalehnenes Amt indsendt forseglet Glas inde-
holdende Mavens Indhold hos en inden Jurisdictionen afdød
Kone, der var mistænkt som forgivet af Manden, der hensidder
i Arrest. Resultatet var en saa overordentlig Mængde Arsenik,
at man næsten skulde troe det appliceret som Strøsukker.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE