HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[REPLIKK TIL "GRANSKEREN"]
Granskeren 6. mars 1841.

   Sagen mellem mig og Granskeren bliver nu fra dennes Side
saa ganske privat og kammeragtig, at jeg vel neppe i noget
andet Blad faaer Plads for et Tilsvar. Efter den Forklaring
om Sammenhængen med det kgl. Gratiale, som jeg har leveret
i Morgenbladet under Navn af et Ultimatum, er et saadant ogsaa
ganske overflødigt, forsaavidt det maatte gaae ud paa yderligere
at ville modkjæmpe disse Bearbeidelser af Opinionen til Meen
for mig og paa at forsvare mig. Thi Den, som ikke godkjender
hiin Forklaring og vil tilstaae, at man fik et ærligt Ansigt at
see da man "rev Masken af", er ingen veltænkende Mand, Ingen
der vil Sandhedens og Retfærdighedens Sejer. Skulde Granske-
rens Red. ville optage den, kan jeg kun vise min Erkjendtlighed
ved at indbyde ham til at ledsage den med saamange Bemærk-
ninger, han behager. Jeg vil kun i disse Linjer henlede Op-
mærksomheden paa det særdeles Beviiskraftige, der maa ligge
i at Granskeren i denne Sag fører Morgenbladet som Vidne (!)
og benegte, først al Gemeenhed i det Vers om Daas og Schwei-
gaards Trætte:


           "Daa smører selv sig til med Tjære
                 forat faae Schweigaard sort som Beeg",

samt at jeg har tabt andre Venner, jeg brød mig noget om, end
denne samme Daa, eller skyet af nogen anden Grund en vis,
af Granskeren paapeget, Cirkel, end forat undgaae Synet af
hiin frafaldne Ven, hos hvem jeg ikke taalte Skygge af Tvivl.
d.III,b.3,s.500   Dette blues jeg ikke ved at bekjende med samme Oprigtighed,
hvormed jeg beklager hans Vildfarelser og tilgiver dem forsaa-
vidt de ere rettede mod
   3die Marz 1841.
Henr. Wergeland.

   P. S. Jeg seer Anmelderen af min Farce befinder sig i den
Vildfarelse, at jeg i den skulde kaste en Skygge af vanlig
Uregelmæssighed i Levemaaden paa en Person, som i denne
Henseende er, saavidt jeg veed, pletløs. Naturligviis har man
udledet dette for, under en fingeret Retorsion, at faae sagt mig
endeel Fornærmelser, der ere ligesaa ufortjente som en saadan
Calumnie mod Hr. Daa vilde være. I denne catilinariske Bor-
gerkrig bruger man usle Vaaben, som man seer.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE