HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.470  
CHRISTIANIA, DEN 12TE NOVEMBER
Tønsberg Merkur 19. nov. 1840.

   Man fortæller, som et af Tidens tildeels mislykkede Pro-
jekter, at endeel unge civile Herrer med Moustacher, der, i sin
Angest for ikke at komme paa Bal paa Dronningens Geburtsdag
hos Statsraad Krog, antog, at disse uskyldige Prydelser maaskee
kunde være til nogen Hinder derfor, naar man endelig vilde
studere paa en Bagatel at hænge sig paa, beqvemmede sig til
at tage Knebelsbarterne væk, uden at dog dette Offer skal have
havt den tilsigtede Virkning for Alle.
   -- Foruden de to forhen indleverte originale Stykker Dramaet
"Venetianerne" og Vaudevillen, eller "Natstykket," som det
kaldes, "Clara," er nu ogsaa et tredie indsendt, et Sørgespil
"Maristien."

   -- Man hører her med billig Forundring, at Virkningen af
alle de Nagler, som bleve slaaede i den gamle Mosse-Gabestok
(v. Morgenbladet) har været, at en stor ny Gabestok med ny
Jernklavre og Lænke er bleven opreist udenfor Raadstuen paa
Torvet. En reisende Jurist, der havde Forretninger indenfore,
havde just bundet sin Hest i Klaven, saa den stod og rev og
rokkede deri, da Beretteren saae den.

   -- Høst-Jydestevnet er talrigt for Nærværende ved Bryg-
gerne. I de trivelige Skipperes Ansigter synes at staae skrevet:
"i vor Konstitution er første Paragraf -- Flesk, anden § --
Erter, tredie § -- Gryn o. s. v. Leve den danske Konstitution!
Der gives ingen bedre." Dette er nu en sand Efterretning; men
her er en mager.

   -- Alle de Diktatorer, Historien kjender, have været skind-
magre. Napoleon blev først korpulent under Keiserkaaben. Det
er saaledes ikke, da der er fysiske Grunde for meer end man
troer, umuligt, at Stiftamtmand Riis's overordentlige Magerhed
har mere Deel i hans Indstilling af Garvermester Ytteborg til
Stadshauptmand istedetfor Hr. Holmsen (le brave capitaine)
end Lyst til at drille Borgerskabets Officierer og de andre Kor-
porationer, der have gjentagende erklæret sig imod Først-
nævntes Ansættelse som Chef.

d.III,b.3,s.471   Den 15de November.
   -- Det bekræfter sig, ifølge et Avertissement i den Constitu-
tionelle idag, at den gamle Retslærde Ulrich Motzfeldt, Prof.
juris utriusque og Prof. Schweigaard skulle fratræde Bladets
Redaktion fra Nytaar af, hvorefter en ung Retslærd Motzfeldt
skal spænde sig i Salen. Man har rigtignok ogsaa længe nok,
formedelst Bladets Status, bundet Munden til paa dem, som
have tærsket, saa det ikke var at undre over, om de gik trætte
i det dybe Mudder, hvori de jevnligen have bevæget sig. Dog
love de paa en Maade af og til at ville tage et Tag i med, idet
de annoncere, at den Constitutionelle naturligviis bliver deres
Organ naar de stundom ville meddele sig til Publikum. Man
spaaer, at den Unge ikke vil række langt, ikke fordi han jo nu
er springsk nok, men fordi der er altfor lidet Marv og Magt
ved ham. Dette er ogsaa et Pendant til Historien med Nils
Tønnesen, Skopudser paa Regentsen, der maatte staae for hvad
der kom i Nationalbladet, og som havde lærdere Folk end han
selv i Baghaanden.

   -- I Morgenbladet ryger man fra Hedemarken, i Mangel af
Virak og Myrrha, stærkt med national Ener under Hr. Kjøb-
mand og Lieuten. Wieses Næse i Anledning af hans Bestræbel-
ser for Dampbaaden paa Mjøsen, som nu i Punsch er døbt med
Erik Jarls Snekkenavn "Jernbarden." Han har ogsaa faaet en
Serenade udenfor sine Vinduer i den Anledning.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE