HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


FRA HENRIK WERGELAND I ANLEDNING
AF MORGENBLADETS HAM VEDKOMMENDE SVAR PAA
EN OPFORDRING FRA SVENSKE AFTONBLADET
Morgenbladet 19. des. 1836.

   Der er intet norskt Blad, som i hvad man kalder Honettetet,
Gemytlighed, Godmodighed, promta & bona fides & c. kan maale
sig med Morgenbladet. I denne Henseende ere de allerfleste
andre, de undtagne, der ganske mangle Vid og Sands, kun Lum-
penpak. Denne baade hæderlige og elskelige Egenskab, som
under forskjellige Omstændigheder i den senere Tid ganske har
staaet sin Prøve, er et naturtro Aftryk af Redaktørens Person-
lighed, hvorimod de Træk af Stolthed, Bladet sagdes tilforn af
og til at give tilbedste, igrunden ikke tilhørte det mere end Røm-
menen en Tale, og Sarkasmerne, hvorover man engang klagede,
kun var Sprudlet af et lidet Springvand, hvormed man lædskede
Morgenbladets Livstræ, naar behøvedes, men langtfra af en
utæmmelig naturlig Kilde. Men ligesom Honettetet ofte ikke
kan redde Mennesker fra at nuancere over i Karrikaturen, saa
har Overmaalet af denne Egenskab ikke kunnet frelse vort gode
Morgenblad fra Prostitutioner, hvoraf slette Folk naturligviis
benytte sig. Det fremstiller ganske en god lille Mand med store
Tanker om sig selv. Deri bestaaer Morgenbladets Overdrivelser,
endskjøndt der er Ingen, som mere ivrer imod deslige, af hvad
Art de nævnes kunne, og oprigtigere hader dem. Man kan tro
mig, svenske Blade vide ganske artigt at benytte sig af denne
Skrøbelighed. Morgenbladet maa holde her, naar noget skal
bekræftes; og omsider have de fule Patroner indbildt Sverige,
at Morgenbladet repræsenterer Norge, samler dets Opinioner i
Redaktionsspalterne, og at alle Normænd, som kunne have no-
gen Mening, jurant in verba magistri paa Morgenbladsredak-
tørens.
   Jeg finder det her passende at bemærke, at hvad jeg her
d.III,b.3,s.71   yttrer om Morgenbladet paa Foranledigelse derfra, tillægges
ingen Opinionsstyrke, skjøndt jeg kan paapege Mange, der i
foregaaende Yttringer understøtte mig i denne Formening, og at
om Morgenbladet tiltroes nogen større moralsk Kraft end der
kan ligge i en oprigtig Mening, da skeer det med Urette, saasom
vi virkelig her kun staae to Individer mod hinanden uden Fiend-
skab, men den Ene i den mystiske, anseede Morgenblads-Redak-
tions vide Dommerhabit der gjerne for det kan skjule et
Høiesteretspersonale, den Anden, som sædvanlig, i en Ankla-
gets blotte beskjedne Skikkelse. Aftonbladet og de øvrige Ti-
dender derinde i det Rige, som Norge er blevet forenet med,
bedømme derefter det objektivt Paalidelige i disse to Personers
Referater og Anskuelser, forsaavidt de finde det nødvendigt at
give dem tilkjende.
   Dette har Undertegnede tilforn gjort, tilsagt af sit Hjerte,
saaledes som jeg vil troe enhver oprigtig Svensk vilde have gjort
under lignende Omstændigheder, fra norsk Side -- fra norsk
Side siger jeg; thi jeg tilstaaer, at jeg ikke er Unioners Ven i
Almindelighed uden i en høiere Skala og Betydning end de sæd-
vanlige Tverigers, og at jeg ikke hører til dem, som af den nye
svenske Brochure om en ny Foreningsovereenskomst lade sig for-
lede til at give alene modvillig Tværhed og konservativ Aand-
løshed hos den norske Regjering og ikke dennes Forhold til det
Onde, som raader i Sverrig og gjør dette ulykkeligt, Skyld i
Forviklingerne. Morgenbladet har ogsaa gjort det nu, men til-
sagt af et svensk Blad. Og Motiverne ere hverken lige gyldige
eller lige ædle.

   Men Besvarelsen paa det virkelig altfor fortrolige Spørgsmaal
fra Aftonbladet, om der gives et Parti(!) i Norge, som arbeider
paa Foreningens Opløsning, maa dog kunne gives fra den Re-
flexionens rolige og kolde Høide, som det upartiske Morgenblad
indtager! Derfor har Aftonbladet i sin patriotiske Angest hen-
vendt sig til det. Men der er ingen Upartiskhed hvor Ens Per-
sonlighed bestikkes; og dette er Tilfældet med Morgenbladet.
Det anseede svenske Aftonblads intime Anmodning var nemlig
at strø Frø for Fuglen og at fremkalde altfor uimodstaaeligt den
gamle Svaghed, som, saalænge Redaktionen ved dette Blad ikke
har været anderledes organiseret end at enkelt Person betjente
d.III,b.3,s.72   sig af et saa mægtigt Organ, har mænget sit Løierlige ind i hiin
elskværdige Egenskab, som det skylder denne Personlighed.
   Morgenbladet har nemlig, saalænge denne har været Røsten
i dette gamle hule Orakeltræ, altid viist en synderlig Lyst til at
agere ufeilbar Voldgiftsmand og iklæde sig en Dommers Maje-
stæt. Og dette har især været Tilfælde i Qvæstioner, hentede
fra begge Rigers Journalistik, og kunde tages for godt indtil
man endelig fik at vide, at ikke men , at disse
apodiktiske Kjendelser skrev sig fra en enkelt personlig Suffi-
sance, der med al Agtværdighed forresten og den oprigtigste
Kjærlighed til Upartiskheden dog let forvexlede dermed Karak-
teerløsheden ved sit Blad, eller fra en Redaktør, ikke fra en
Redaktion, saaledes sammensat, at det Sande med nogen Sik-
kerhed kunde ventes opfattet og gjengives.

   Saaledes var det muligt, at Bagateller uden Betydning og
Sammenhæng, saadanne som de findes opstillede i den Opsats
i Morgenbladet "om Partierne i Norge", der fra et svensk Blad,
som er ubekjendt med hine Forhold, har givet det en kjær An-
ledning til atter at bestige Dommersædet, kunde kombineres
sammen med en Række af fixe Ideer til Noget, som hverken var
meer eller mindre end et maadeligt underrettet Individs An-
skuelse, men som Publikum skulde tage for Udbyttet af et vue
d'oiseau, hvortil det havde behaget en uomtvivlet Viisdom at op-
svinge sig. Det svenske Aftonblad kunde, især om det norske
Publikum er saa indifferent som Morgenbladets Redaktør siger,
have henvendt sig til det i Almindelighed, og i hvilkensomhelst,
der havde villet oplyse det, skulde det have fundet en Autoritet,
der staaer ligesaameget til Troende som dettes Redaktør. Jeg
for mit Vedkommende kunde nu give mit Bekjendtskab til det
politiske Sindelag hertillands tilbedste; men jeg vil spare mig
Umagen, da jeg troer, at Fremmede kunne have nok i det Svar,
som de desuden selv ved nogen Eftertanke maa kunne give sig,
nemlig at det er som det maa være efter Omstændighederne,
og jeg desuden har saadanne Tanker om det Sande i min An-
skuelse deraf, at jeg ikke ligegyldigen kan taale, at det drages
itvivl, ikke fordi det er urimeligt, men fordi jeg absolut skal
gjøres til en Partimand, mens jeg dog giver det, som Morgen-
bladet fremstiller som Rudimenter til Partier hos os, paa det
d.III,b.3,s.73   Alleroprigtigste en Goddag. Man skalter og valter meget over
mit Navn; men jeg vil alligevel ligesaalidt protestere imod de
forskjellige skjæve Anskuelser af min Stilling til Opinionen som
imod at Morgenbladet tillægger mig det varmeste Gemyt for
den Overlast Fædrelandet lider, eller, med et for de svenske
Inqvisitorier mindre mistænkeligt Udtryk, for de unionelle
Krænkelser. Kun vil jeg protestere imod, at en Indifferentismes
sløve Øie skal passere for at være det Speil, som paalideligt
reflekterer Tingene og Begivenhederne, og at Nationen dannes
af en Masse Nathuer uden Mening saaledes som Morgenbladet
har villet det. Men det er mindre at forundre sig over at Mor-
genbladsmanden fordyber sig i egne Drømmerier, naar han giver
sig Mine af at gaae til Kilden for hint "Sorl", der skal have
forfærdet de paatrængende Brødre hiinsides Kjølen, som om
det var Drønet af den Strøm, som skulde adskille Nordens Riger
hvert til sit, end over at han ikke opdager den sande Mening i
de forskjellige senere svenske Yttrender i vore Anliggender, og
da det Uværdige i at være disse troløse Venners høflige "Sein-
diener", i at underordne og lydiggjøre dem sit Blad og i at
opofre Sandheden, dem til Behag. At den Constitutionelle har
kunnet gjøre dette og begaae vitterlig Synd i alle disse tre
Punkter, nemlig i sit uberigtigede Referat af Dagligt Allehandas
skamløse Artikel af 12te dennes, var mere i sin Orden, da den
er vort mest erklærede Partiblad, og det ganske stemmede med
denne Redaktions uædle Karakteer at sluge Allehandas myn-
dige Irettesættelser og tage sig ad notam dens Vink om hvor-
ledes den skal opføre sig, forat vedligeholde den nye, paa saa
hæderlig en Maade knyttede, Alliance med dette gediegent
svenske Blad og fortsætte Arbeidet i den Retning, som dettes
Politik nu har taget i vore Anliggender. Jeg skal for det stak-
kels forførte Morgenblads Skyld paapege en Egenskab, som
saavel i Allehanda som i den danaiske Gave af Argusredak-
tørens Skrivt om et nyt Unionsfordrag (selve Titelen er falsk;
der findes intet om et saadant) karakteriserer Farligheden af
denne nye svenske Journalpolitik. Skal der mere end et halvt
Øie til forat opdage, at disse falske Blikke, fra at have næret
paa det ivrigste den norske Formening om at de unionelle Mis-
ligheder vare en Fraktion af det svenske Aristokratie at til-
d.III,b.3,s.74   skrive, ere slagne ind paa den Vei, at forgifte den norske Loy-
alitet med Mistanken om, at de ere selve den norske Regjering
at tilskrive? De unde os ikke Trøsten i vor Tro om det Ophøiede
i Kongens Personlighed og om en Velvillie, som ikke altid kan
i Momentet udføre sine ædle Hensigter. De vække Mistanke
mod Mænd, der paa engang ere Kongens og Dynastiets og
Fædrelandets sandeste Venner. De smigre den norske Natio-
nalitet i nogle Henseender forat vænne Normændene til, med
Tilliden til en upartisk og fornuftig Ven, som mener det saa
inderligt vel, at taale Bortræsonneringen af deres Krav i de
Punkter, hvori det især er dem om at gjøre, at det ikke bliver
erkjendt og opfyldt. Og for ret at vække det Sind i Norge, som
stemmer bedre med deres Hensigter og det, som hersker i deres
eget mindre lykkelige Hjem, udgive de en Combination, som de
selv have foretaget sig, af endeel upopulære Begivenheder for
at være Fremtrædelsen i Dagen af vor egen til Liv og Sjel ikke
alene konservative men reaktive og Nationens store Friheder
fiendske Regjerings System.
(Fortsættes.)

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE