HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 12TE FEBRUAR
Lillehammers Tilskuer 16. febr. 1844.

   Markedet syntes iaar at synge paa sit sidste Værs; og der
siges ogsaa, at det skal blive det sidste. Imidlertid syntes Fyl-
deriet at være i trivelig Flor, saa mange Scener af paa Raad-
stuen transporterede Folk m. m. ret stod i skjærende Modsæt-
ning til Talerne, Katekiseringerne og de øvrige Nidkjærheds-
yttringer i Nøgterhedsselskaberne. Hestene vare paafaldende
usle, og kun faa til høiere Priser vare at se. Mellem de inden-
landske Fabrikater indtog Voiturerne og Sadeltøi den ypperste
Plads, og det var synligt, at denne Industrigreen, der især drives
stærkt i Drammen, er kommen sig betydeligt. Til de ædlere
d.III,b.3,s.575   Fornøielser, som Markedstiden tilbød, hørte en Maleriudstilling
til Indtægt for det nationalhistoriske Maleri, Studentersam-
fundet vil lade Maler Tidemand forfærdige. Udbyttet skal ogsaa
efter Sigende løbe op imod en 100 Spd.
   -- Endelig skal man paa Torsdag paa det dramatiske Thea-
ter faa høre Modersmaalets Toner i Bjerregaards Fjeldeventyr.
Scenen er, som bekjendt og at høre af Aagots Vise "Sole gjæng
bak Aasen ne" o. s. v., Forfatterens egen Hjembygd Gulbrands-
dalen; men da denne Egn ikke tilbyder nogle maleriske Dragter,
har man idetmindste før betjent sig af Valdersdragten, og saa
bliver det nok ogsaa denne Gang.

   -- Tømmerdriften fra Strømmen gaar nu paa det stærkeste,
almindeligviis med en 4 -- 5000 Heste i Døgnet. En Dag vil man
endog vide, at 6000 have været i Driften. Artillerikapitain
Waligorski, Assistent ved Kanal- og Havnevæsenet, er for Tiden
for Tømmerhandlerne beskjeftiget med at beregne Muligheden
og Bekosteligheden af en Kanalvei did -- et Foretagende,
hvoraf Rommerigernes formedelst Kjørselen forsømte Agerbrug
vil høste uberegnelige Frugter.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE