HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[FORSLAG OM Å KALLE PROFESSOR DAVID
TIL UNIVERSITETET]
Statsborgeren 16. april 1837.

   Professor C. N. David er udentvivl i politisk Henseende Dan-
marks mærkeligste Mand, og den, der har givet Impulsen til en
i dette Land vaagnende Sands for en friere Forfatning end det
endnu befinder sig under, og som med en Steman m. Fl. dog
endnu kan hvile tungt paa Folket. Dette har vist sig blandt
andet i Trykkefrihedens Indskrænkning, ligesom den Ængstelig-
hed hvormed man vil udstænge fra "Danmarks Have" alt Li-
beralismens Ukrud, der er spiret paa fremmed Jordbund, viser,
at man føler det hælder mod Aftenen med Enevældets Dag, og
at man kun endnu søger at gjøre den saa lang som mulig. Pro-
fessor David havde for et Par Aar siden en Trykkefriheds-
proces, der vakte megen Opsigt. Han blev ved baade Over- og
Underretten frikjendt, og Folkets levende Interesse viste sig i
en lydelig Jubel. Men han blev nødt til at tage Afsked som
Professor i Statsoekonomien, og opholder sig nu, saavidt vi vide,
i Paris. Hvor naturlig tilbyder sig ikke Tanken og Ønsket om,
at han maatte blive kaldt til vort Universitets ledige Professor-
d.III,b.3,s.153   post i Statsoekonomien!! Vi vide, at han forhen har yttret Lyst
til at boe i Norge. Dets frie Forfatning indbyder ham, og han
vilde snart blive en af dens stærke Støtter. Upaatvivleligt vilde
han snart sees blandt Folkets Kaarne, og blive en af dets første.
Vi skulle af og til meddele enkelte Stykker af ham, overbeviste
om, at vore Læsere gjerne gjøre den udmærkede Forfatters
Bekjendtskab. Her Følgende:
   [Her følger en artikkel av professor David "Om Læseforeninger blandt
Haandværkere".]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE