HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

INDBYDELSE TIL
AFTENSELSKAB OG BAL PAA SMESTAD 17DE MAI 1837
FORANSTALTET VED AGERS SOGNESELSKAB

Efter Wergelands manuskript, datert 22. april 1837.

   Undertegnede, der ere udnævnte til for dette Aar at foran-
stalte iværksat den Bestemmelse i Agers Sogneselskabs Love.
at 17de Mai i Regelen skal høitideligholdes af dette, give sig
d.III,b.3,s.159   herved den Ære at indbyde Enhver af dets Medlemmer, saa-
velsom Enhver, der, ifølge Selskabslovens Kap. 4 § 2. litr. i. er
adgangsberettiget til dets Feste, til herpaa at tegne sig til Deel-
tagelse i paa Smedstad d. A. at festligholde denne 17 Mai med
Aftenselskab og Bal.
   Prisen er pr. Par 2 (to) Spdlr.
   " " pr. enkelt Mandsperson l Spd. 60 &bmskilling;.
   Saaledes sees, at prisen for hver Dame er 60 &bmskilling;.
   Herfor præsteres anstændig Beværtning i alle Henseender
fra Thevandstid saavelsom god Musik og Salutskyden.

   Beregningen og Akkord er sluttet efter et Antal af 40 -- 50 Par.
   Betalingen leveres enten ved Subskriptionen eller senest inden
12te Mai til en af Undertegnede. Senere finder ingen Teg-
ning Sted.

   Vinderen 22de April 1837.
Henrik Wergeland.
[Medundertegnet av: R. Vinderen. Rolfsen.]

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE