HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 28DE SEPTBR.
Tønsbergs Merkur 1. okt. 1840.

   Forleden Nat attraperede nogle Baadsfolk, der skulde see
til sine Baade i Glasmagazinpiren, en bogstavelig til Skjorten
udplyndret og mørbanket Person, som jamrende lænede sig i
Mørket opmod Glasmagazinvæggen. Baadsfolkene troede at be-
d.III,b.3,s.456   mærke af Personens Linned, at han var af bedre Stand. Rimelig-
viis har der været Fruentimre med i Spillet siden der vankede
Prygl, og dette afsides Sted er i slet Rygte.
   -- Pianisten Willmer's Koncert gav heller ikke synderligt
Udbytte. Omkostningerne dækkes ikke med 140 afsatte Billetter.
Imorgen afgaaer baade han og Jomfru Gjertz over Gothenborg
til Stockholm. Ole Bull, der ifjor i Baden-Baden forøgede sin
Formue med 30,000 Franks, har gjort slette Affairer i Aar.
Man har foretrukket Hazardspil for Violinspil.

   -- Den Fleerhed, som læser Morgenbladet, vil ganske vist
erindre de kostelige Prækenbiter af den skaanske, endnu in
floribus
levende, Landsbypræst Pehr Nyman, som for nogen Tid
tilbage vakte saa megen Latter. Af en Artikel i Østgøtha-
korrespondenten erfarer man, at denne kostelige Patron har en
ny Udmærkelse at lægge til sit over al Norden bekjendte Navn.
"Kyrkoherden Pehr Nyman, hedder det fra Christianstad, der
ogsaa har kastet sig paa at være Nøkterhedsapostel, istand-
bragte, tilligemed nogle andre Nøkterhedsfantaster, uden derom
at underrette Menighedens Præst, d. 26de Juli en Nøkterheds-
sammenkomst i Glimåkra Kirke, hvor Hr. Pehr prædikede med
Aand og Kraft saa længe, at de andre Præster tilsidst maatte
bede ham at bryde af. Han opholdt sig derpaa endnu i 3 Dage
i Menigheden, i hvilken Tid han tidt og ofte holdt Taler for
Folk, som strømmede til det Sted hvor han boede." I Christi-
ania sagde man for en Tid siden overalt, at Stiftsprovst Munch
vilde træde i Spidsen for Nykterhedsforeningen, og han havde
virkelig ogsaa tegnet sig. Hs. Høiærværdighed angrede det dog,
tog imod Tilbudet at slette sig ud igjen; og forat dette kunde
skee tilgavns, blev Navnet udklippet, og en Lap klistret over.
Det er paa Papiret -- en styg Flek.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE