HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.133  
[OM "FORSLAG TIL STORTHINGET OM FORBEDRING
AF DE OMGAAENDE SKOLEHOLDERES KAAR"]
Statsborgeren 30. mars 1837.

   Statsborgeren har til forskjellige Tider omhandlet Almue-
skolevæsenet, og anbefalet det til Almuernes muligste Omhu.
I Afhandlingen: "Almueskolevæsenet og Statsraad Diriks," be-
rørtes de tvende til sidste Storthing indleverede Forslag om
dette Statsanliggende, og at begge Forslag bleve af Kirkekom-
mitteen indstillede til Oversendelse til Regjeringen. Det ene af
disse Forslag, der findes indrykket i det sidste Hefte af Kand.
theol. Knutzens Hefteskrivt for Almueskolelærere, og omhandler
Almueskolelærernes Kaar samt Plan til disses Forbedring, har
Redaktionen besluttet at optage i Bladet, eftersom de mange-
haande Oplysninger, Forslaget indeholder, formeentlig kunne
tjene til at vække den endnu hist og her sig yttrende Sands
hos den norske Almue for dens vigtigste Anliggende. Maatte
det tillige kunne overbevise Bonden om, at Skolelærerens Ar-
beide ingenlunde er det lettere, fordi dermed ikke just er for-
enet legemligt Slid og Slæb!
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE