HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.408  
[OM FARCEN "KRINGLA"]

(Indsendt.)

Morgenbladet 1. nov. 1839.

   Den Constitutionelles Red. har behaget at annoncere Siful
Sifaddas Farce: "Kringla eller Norske Almacks" før denne
endnu har seet Dagens Lys, som rimeligviis et Almuskrivt. I
samme Blad har Vedkommende i et Avertissement1 søgt at rette
paa den Vildledelse af Opinionen, som denne velvillige Indis-
kretion kunde afstedkomme; men da bemeldte Red. saa idelig
beraaber sig paa sin Autoritet, at det vilde være uartigt at troe,
at den ikke har nogen, troer man en yderligere Indiskretion med
at hidsætte Slutningssangen i Stykket nødvendig, forat det, imod
denne Autoritets foreløbige Formening, kan blive klart for Al-
meenheden, at Red. dog denne Gang ikke har været ret heldig
i at træffe Stykkets Tendenz og den Folkeklasse, det er skre-
vet for.
[Her følger ikke slutningssangen, men "Første Efterspil" i Werge-
lands "Kringla", se II, 4, s. 292.]

1  tilbakeDette Avertissement, som kun forklarede, at det annonceerte Skuespil
ikke havde nogen Oplysning af Almuen, hvem "Siful" aldrig har skrevet for,
men kun Red.s eget Klientels, en fornem Pøbels, Forbedring til Øjemed,
modtoges i Mandagsmorges tilligemed Betaling derfor i Expeditionen til
Indrykkelse i følgende Dagsblad; men det har ikke været der at finde indtil
nu den 31te. Men --
de 15 Skilling kan Du stikke,
min søde Nella, i din Fikke.
Naar du har skjældt dig hæs, du trænger Lidt til Drikke.
Ikke?
S. S.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE