HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, D. 14DE DECEMBER
Tønsbergs Merkur 17. des. 1840.

   Med vort Theater gaaer det fremdeles daarligt, uagtet alle
Direktionens Anstrengelser og Spekulationer. Har Nedsættel-
sen af Priserne for 2den Logerad fyldt den, saa har Forhøjelsen
til 4 for Parquetpladserne affolket disse desmere. I Maane-
derne Oktober og November har man havt 1400 Spd. mindre
Indtægt end i de tilsvarende Maaneder ifjor, som dog var et
tyndt Theateraar. Den tydske saakaldte falske Mad. Catalani
Hr. Kirchner, der er tilstaaet 1/5 af Indtægten af 6 burleske
Forestillinger, har nu vel to Gange skaffet godt Huus; men da
Publikum lader til temmelig almindelig at finde sine Forvent-
ninger undertrufne, og det sandsynligviis er bleven trakteret
med det mest lokkende, ville de følgende Forestillinger vist
blive magrere. Hr. K., der i 16 Aar har reist om i Europa for
at spille Catalani, skal ogsaa være i sin Dalen. Under The-
atrets kummerlige Omstændigheder, og medens Forfattere af
originale Stykker kun honoreres med 1/6 af de tre første Fore-
stillingers Bruttoindtægt, ja, som nu er skeet med En, kun med
den blotte Ære af at faae et Stykke opført, er denne Godt-
gjørelse temmelig høi. Det sidste luftige Honorar er bleven til-
staaet en Anonym for et Lystspil, det første har Wergeland er-
holdt for et Drama "Venetianerne", der er stort nok til at ud-
fylde en Aften. Bekostningerne paa dette skulle dog være
betydelige. Paa at tilstaae ham en Benefice vilde Direktionen
d.III,b.3,s.482   ikke indlade sig. Han har nu indleveret en original national
Vaudeville. Et nationalt Drama "Maristuen", hvis Versifikation
og øvrige Egenskaber skal røbe en øvet Digter (man gjetter paa
vor Maurits Hansen) har den ikke kunnet antage for Bekost-
ningernes og Jydemaalets Skyld hos Skuespillerpersonalet. Aar-
sagen til Theatrets knappe Omstændigheder ligger især i Lo-
ranges Salon. Og nu søger desforuden Konditor Caspary om
Tilladelse til at holde Salon paa Isen.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE