HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 16. nov. 1837,

   -- H. M. Kongen har naadigst bestemt, at de Kristiania Kom-
mune skjænkede 1835 Spd., -- hvilken Sum, som forhen be-
kjendtgjort, udgjør Taxationsbeløbets Overskud over det H. M.
har givet for Ladegaardsøens Hovedgaard -- skulle anvendes
til et Asyl eller Opfostringsindretning for smaae Børn. Da her-
til ansloges at ville medgaae 133 Spd. aarlig, og Renterne af
bemeldte Sum saaledes ikke strække til, har H. M. end videre
skjænket til Oprettelsen af et Asyl 60 Spd. aarlig i 5 Aar. Det
skal forenes med Eugeniastiftelsen og kommer saaledes under
Bestyrelsen af Fru Schandorff, som i Rigstidenden underretter
om, at hun har indladt sig paa denne Udvidelse af sin Virksom-
hed og af Stiftelsen, hvor der tilbydes passende Lokale for 24
Børn. Dette Antal forslaaer lidet i en By med saamegen Elen-
dighed i sine Forstæder som Kristiania, i hvis Gader forskyldt
og uforskyldt Armod rundtomfra er vant til at slippe sin nøgne
Yngel som paa Beite. Asylet kan forsynes paa een Dag, om
24 af de Spædeste af disse vanrygtede Børn, som ikke tør
komme hjem i Rederne paa Enerhaugen og andre Steder uden
at have noget med til de forvorpne Forældre, uden videre at
spørge disse, der synes ikke at bryde sig om dem, bleve ind-
hentede fra Gaden og frelste fra dens og deres Hjems Fordær-
d.III,b.3,s.327   velse. Og maaskee var denne Maade ikke at forkaste. Disse
Børns Nød er unegtelig den største; i moralsk Henseende gan-
ske vist. Men hvor indknebet er ikke dette Antal af 24 i For-
hold til Trangen? Og det er dog unægtelig større end man
kunde holde det muligt for saa knappe Ressourcer. Og fra
hvilken Kant skal man kunne vente disse udvidede? Kongens
Godgjørenhed gaaer vidt, for vidt mod en Kommune, hvor den
aldrig vækker Folk, som have Evne, til Efterligning, og hvor
man fast aldrig mere seer rige Medborgere at skjænke noget
betydeligt til velgjørende Øjemed eller til Noget hvoraf Byen
kunde have Ære og Nytte. Sligt kunde hænde i gamle Dage.
Denne storstilede Velgjørenhed mod det Offentlige, som ud-
randt af Religiøsitet og Medborgeraand, er uddød. Testamen-
terne have ikke længer saadanne Punkter og Poster. Heller
ikke hos Mængden, som dog kunde afsee noget lidet hver, sid-
der Godgjørenhedsskjærven saa løs som tilforn. Fra den er
heller ikke meget at vente. De altfor mange offentlige For-
lystelser og den vakte Tørst derefter gjør, at kun meget Faa
troe at have et lidet Bidrag tilovers til en Indretning, de ellers
erkjende nødvendig. Udgivten for en Theateraften kunne de
ikke afsee. Forlystelser af alle Slags ere blevne en Nødven-
dighed, og -- næsten alle de smaa Næringskilder, som skulde
tilflyde en velgjørende Indretning fra Fleerheden, fra Dem,
som have nok og lidt til, ere udtørrede. Feile vi ikke heri, troe
vi ogsaa at have Ret i, at det ikke var mere end billigt, at de
Slags offentlige Forlystelser, som opsluge hvad der ellers for
en Deel vilde tilflydt Nøden -- og imellem disse har Theatret
den første Plads -- burde beskattes, f. Ex. med en Aftens Ind-
tægt nu og da til Fordeel for Indretninger, der have Krav paa
Understøttelse fra Publikum. Imellem disse er da Asylet for
Smaabørn.
   -- H. M. Kongen har naadigst modtaget Tilbudet af en sær-
egen Loge for hans Hofpersonale hersteds. Nu har man da en
Hofloge, hvori Theatrets Aktieejende skal have den Ære at give
Baron Wedel m. Fl. Gratistpladse. Man tør haabe, at Enhver
af Hofpersonalet iagttager det Dekorum aldrig at indfinde sig i
Logen uden som Hofembedsmænd d. e. i Uniform. Saaledes
faaer man da et Slags Dekoration til i Theatret, og det en ret
d.III,b.3,s.328   smuk og behagelig svensk farvet. Et Par Loger til burde upaa-
tvivleligen indrømmes Hofpersonalets Beslægtede, Venner og
Huusgesinde, ligesom det heller ikke var formeget, om Alt hvad
der hedder Wedel og Hs. Exc. Rigsstatholderens Tjenerskab
erholdt Friloger.
   -- Atter er en Kassemangel opdaget. Dennegang er det hos
Fogden Sahlqvist i Mosse Fogderie. To Departementsfuld-
mægtiger ere didsendte for at foretage de fornødne Under-
søgelser.

   -- Skrækkelige Storme have opfyldt Kristiansands, Arendals
og flere af Vestlandets Havne med Havarister, der have lidt
betydelig Skade. Selv en nederlandsk Korvet er dette Til-
fælde med.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE