HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 21DE NOVEMBER
Tønsbergs Merkur 26. nov. 1840.

   Efter det Vinterføre, vi fik i forrige Uge, indtraf mildt Veir
med heftige østlige Storme, hvorved Føret i den nærmeste Om-
egn gik væk. Den svære Storm foranledigede adskillige Ulyk-
ker. Saaledes anfører Handelstidenden, sank en stor Baad med
Vedladning, hjemmehørende i Onsøe Sogn og bestemt her til
Staden. Baadens Eier og Fører, Erik Dahl, blev reddet af Baad-
fører Ole Christophersen af Hvaløer, der befandt sig i Nær-
heden; men Sønnen, 17 1/2 Aar gl., druknede. Ulykken skede
Søndags Middag ud for Laurkullen. Samme Tid sank en Lods-
baad fra Hvaløer med Lodsgutten. Baaden slæbede efter en
svensk Jagt, hvor Lodsen var ombord. Gutten omkom. -- Se-
nere have vi havt jævn Kulde; men nogle enkelte Snefnokker
have ikke kunnet bringe Slæderne til at glide her i Byen, me-
dens der nordenfor Byen er godt Slædeføre. Ligeledes er der
taaleligt Vinterføre fra Sandvigen til henimod Drammen, og da
det ikke sjelden er Tilfældet om Vinteren, at der i dette Strøg
er Slædeføre, medens der fra Lysager ind til Christiania er
aldeles bar Mark, er det baade i denne Henseende, som i flere
d.III,b.3,s.478   andre, en stor Lettelse for Reisende imellem de nævnte Byer,
at der nylig er oprettet en ny Station paa Stabæk, omtrent 7/8
Miil herfra, og en lignende paa Gaarden Asker, der ligger midt
imellem Christiania og Drammen, medens den uhyggelige Station
paa Ravnsborg er inddraget. -- Ifølge dertil ved høieste Re-
solution af 6te Oktbr. sidstl. meddeelt Bemyndigelse har nemlig
Justits-Departementet i Henhold til Loven om Skydsvæsenet af
6te Juni 1816 § 3 under 8de f. M. approberet de mellem de
Skydspligtige under Stationen Ravnsborg og Opsidderne paa
Gaardene østre Stabæk og Asker, Poul Knudsen Houger og
Olaus Hansen Asker, under 30te Septbr. næstfør indgaaede
Foreninger om fast Stationshold paa bemeldte Gaarde i respek-
tive 7 og 20 Aar, fra 14de Oktober d. A. at regne.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE