HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[MINNEORD OVER SOGNEPREST JENS ABILDGAARD]
Særskilt trykt juli 1837.

   Jens Abildgaard har hørt op at leve og virke mellem os.
Støvet maa komme til Jorden igjen, hvor det var før, Aanden
maa komme til Gud igjen, som gav den. -- Hans ensomme Trin
udsaaede Velgjerninger og fulgtes af Menneskenes Agtelse og
Kjærlighed, indtil de nu lydløse er forsvundne i Himmelen. --
Den ædleste Virksomhed er standset hernede for at udvides
der, hvor ei Grændse er sat. --
   Oldingen, som bar Alderens Krone ren som Jomfruens Liin,
er bleven ung igjen der, hvor ei Skygge af Omskiftelse findes
Presten, Jubellæreren, som var hellig i Vandel som i Tale, er
indgangen i et herligere Tempel. -- Borgeren er optagen i de
Frigjortes Fædreland -- Menneskevennen er lagt til Alkjærlig-
hedens Hjerte. -- Forsørgeren er samlet til sine Kjære, Den
Trofaste
til sit Haab, Og Vennen er bleven Englenes Broder -- .

   Himlene have Salighed for ham; thi han havde Kjærlighed
for Jorden. -- Hans Liv var Fred. -- Han har da Krav paa
Dødens. --


           Fred over den Virksommes Hvile!
           Fred over hans Minde!   Jens Abildgaard, født 26. Marts 1760, død 7. Juli 1837.
   I 52 Aar røgtede han Lærerembedet, først som Kapellan
d.III,b.3,s.225   hos sin Fader, Sogneprest i Faaberg, siden som Sogneprest
til Næsodden; men i de sidste 30 Aar som Sogneprest i Hobøl,
hvis Menighed med øm Kjærlighed, ved at forsyne Preste-
gjeldets Hovedkirke med hans Portræt, har foreviget sig Min-
det om, hvad Jubeloldingen var den som Lærer og Forligelses-
kommissær i ligesaa mange Aar, og om hvad han virkede ved
sit Exempel som Jordbruger og i alle borgerlige Forhold. --
   Han levede ugift, men hans Kjærlighed strakte sig til
mange -- . Tvende Søstre levede altid hos ham. -- Forud-
gangne have de nu modtaget ham hisset, hvor den Retskafnes
Løn er herlig. --

   Fred og Velsignelse over hans Minde!
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE