HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

FIGURER
Statsborgeren 26. nov 1837.Zobolam, Prokuratoren

Ouverturen.

Standspersonen                       Min Evighed?
           Hvad veed du om din egen?

d.III,b.3,s.345  
Ayanna
(forbauset)                       Gamle Mand!

Standspersonen           Det er jeg for at være bleven viis.
                      Der er en Salighed. Den er paa Jorden --
           i Øjeblik, hvori vor Sjel besvimer.

Ayanna           Det gjør jo min af Sorg. Dit Ord er falskt.

Standspersonen           Kun naar den vaagner er den jo usalig.
           Men lad dit Hoved sorgbesvimet synke
           til Medusaligs Barm; med fremmed Kummer
           lædsk egen Smertes Brand, og myrd dit Haab
           med Tornen, draget ud af Andres Saar!
           Lad os den Tjeneste hinanden yde.
           Følg mig, og lær din Kummer mig at elske.
           Følg mig -- den boer paa Fløjelsbolstre under
           de sølvblaa Tage hist.

Ayanna                       Jeg ynker dig.

Standspersonen           Det gjør ei Gud, og derfor dig jeg elsker.

Ayanna           Med sligt et Blik? Du Rædsomme, jeg saae det.

Standspersonen           Har du en bedre Trøster?

Ayanna           O, var Gud her,
           da stod ei du her, men en Engel
           med sønderbrudte Vinger, for ei at
           forlade mig et Skridt.

d.III,b.3,s.346  
Standspersonen                       Se, jeg er rolig.
                      Frygt ikke.

Ayanna                 Rolig? Det er Tegn paa Djævlen
           at være rolig i sin Sorg og Fryd.
           Dog lær mig det, skjøndt jeg kun bruge vil
           din fæle Rolighed, naar Alting svimler,
           naar Hjernen bryde vil sit Gjemme og
           hver Aare truer med at springe.

Standspersonen                             Qvinde,
           det skal jeg lære dig . . Der er en Arm
           her over Skyen.

Ayanna                       Ja, den bærer Verden.

Standspersonen           Den skabte Verden, og udstødte den
           i Rummet for bestandigt: Herreløs
           den gaaer sin Gang. Og Menneskene, som
           jo skulde være Armens egne Fingre,
           igjennemstrømmede af Guddoms Blod,
           og luge alle Torne op af Jorden
           og knytte lutter Krandse rundtom den
           . . o, veed du ikke, Senen er afskaaren,
           som binder Fingrene til Verdensarmen:
           saa Armens blodige Stump i Himlen
           i Smerte rører sig som glorødt Lyn,
           og Fingrene bevæge frie og ledløse
           som myge Snoge sig i Støvet?

Ayanna           Ak, Herrens Arm -- o vee mig! har forstødt mig.

d.III,b.3,s.347  
Standspersonen           Forstødt ei; heller ei dig trukket til sig.
                      Thi hør om større Smerter ham bevæge.
          
(læser)

           I Schweitz ved Rigis Fod en liden By
           med Sekler hen i Fred og Lykke graaned,
           en Biekube liig i Flittighed,
           i Rigdom liig en irret, men fuldvægtig,
           i Arvekiste nedlagt Albertsdaler.
                 Just dundred hundred Silkevæverstole,
           just blinked tvende hundred Lja'er i Marken,
           just røg til Middags hundred Skorsteenspiber,
           just leged alle Byens større Børn
           paa Torvet, mens ved Dørene de mindre
           i Sandet bygged Huse op af Kjeppe,
           og satte Dukker ind og gav dem Kringler.
           -- da drøned det . . vee! førend Drønet endte,
           var Alt, var Mænd og Qvinder, By og Børnene,
           var dette skjønne Værk af Seklers Flid,
           til hvilket Tiden smilte . . Alt begravet.
           Kun hist og her en Skorsteenspibe syntes,
           og dumpe Skrig med Røgen trængte frem.
           Fra Rigis Top, der syntes i sin Høide
           at hvile i Guds egen Haand, nedramled
           en Steenlavin. Det Drøn, som vakte Byen
           -- saa iilsom skede det -- hendrøned ogsaa
           som Liigfærdsklokke over Byens Grav.
           Du siger Intet? -- Nu, det er dog klart,
           at denne Flids og Uskylds By i Godtro
           til Himlens vise Forsorg og til Bjergets
           i Sekler prøvte Troskab, havde lagt sig
           retsom i Lyet af en Almagtsstøtte.
           Og det er klart, at denne Slynge
           i Guds Haand, Uren, vilde ramlet
           med samme Ligegyldighed udover
           en Ørk, som over fromme By.
           -- Du siger Intet?

d.III,b.3,s.348  
Ayanna
(eftertænksom)           Dog døde de som i hverandres Arme
                      og uden Synd -- det var et Trylleslag,
           en Engel som nedsnubled ifra Rigi
           og, faldende i sine Elsktes Favn,
           igjen opløfted dem med sig -- Og døde
           de ei i samme Grav? Men hist er Havet! . .
           Hvor stort er det? og hist er Flyvesanden!
           Hvor dyb er den?

Standspersonen                       Tranghjertede Qvinde!
           Du kræver Medynk; har for Andre ingen.

Ayanna           Ak, skal jeg sige sandt, jeg hørte ikke.
           Jeg lytted til mit eget Hjertes Slag,
           jeg tænkte paa mig selv. Det er vel Feil.
           -- det er en Feil. Tilgiv mig!
          
(Brister i Graad.)

           Den Graad, du seer saa paa, er Vand, kun Vand.
           Men Steen er den, som falder inden Øjet.

Standspersonen           Glem egen Sorg for Andres! Da de sørge
           til Vederlag for din. Hør hid og slut!
          
(læser)

           Et Skib med Sølv, med Kjøbmands Sved ballastet,
           men ellers ladt med Koner og med Børn,
           til Hjemmet Spanien stævned fra Amerika.
           Alt pegte Mødrene paa Fædrelandet,
           og Diebarnet saae derhen og klapped;
           og, medens Fædrene med Hatte svang,
           se firehundred skyldløse Lokhoveder
           fra solbeskinte Høibord nikked -- da
           en Himlens gyldne Ager saae man bølge.
           Men Alle blinkede af glad Forundring
           med Øjet, da Gibraltar traadte frem.
          
d.III,b.3,s.349              Thi det Europas Porttaarn syntes
           at træde dem imøde langtpaa Havet.
           Og som af Sky, men kun af hem'lig Fryd,
           de lode Øjet glide henad en
           Sølvstribe, som i Vesten syntes lodde
           sammen Jord og Himmel. Det var Cadix.
           Da braste op en Orlogsmand langs Kysten.
           Ei ahntes Ondt, men Børn og Qvinder hilste
           med Undringsudraab dette stolte Syn.
           Ei ahntes Ondt. Fred laae jo over Havet.
           Ei ahntes Ondt. "Mon det er Barcellona?
           Mon Fuentarabia? mon Kastilla selv?
           Nei, nei -- det fører britisk Flag . . Velan,
           naar denne Stolte skummer os forbi,
           vi hilse den med Flag og et Hurra!"
           Flux fløi Kastiliens Banner paa sin Plads:
           paa Stortop, Arragons og Cataloniens
           indtage hver sin Mast; paa Kryds og Qver
           et spraglet Gjøs for hver en spansk Provinds
           udspilte sig, saa inden et Minut
           laae Skibet som en Blomsterpyramide.
           Saa skeer det. Orlogsmanden gaaer ved Siden,
           saa begges Kjølvand smelted i hinanden.
           Med eet i hvide Skyer den sig hyller
           . . hui! Spaniolens Mast med Flag og Jublende
           gaaer overbord . . Et Skrald, og langt i Havet
           bortlynes Snese Børnehovder . . Hænderne
           end klappe medens Kroppene nedsynke.
           Der fløi en Faders Arm med Moders Hoved,
           som han, paa Britten pegende, just favned.
           Der sledes Fosteret ud af Modersliv
           og Hjertet langt bagefter hang som Rødder.
           Man skreg til Christus Gud paa blodig Knæstump.
           Men atter sexti Kugler -- Christ! Maria!
           Man skreg til Englene. Da strømmed Vandet
           i Kuglers Spor og fyldte Sygerummet.
           Man rakte høire Armstump op mod Himlen.
          
d.III,b.3,s.350              Da tog en Kugle Venstrearmen bort;
           og i den Dampnat blodige Armestumper
           som Fakler i Forvirring irred om.
           Man skreg til Gud. Da sexti røde Kugler
           i Skibet slog -- Gud Fader! Skibet brænder!
           Man skreg: "o gode, albarmhjertige Fader!"
           Men -- Solen skinned vel saa mildt som ellers;
           dog Alt forgik. Som med vidaabnet Øje
           Han saae de sidste hundred Børn og Mødre
           fortvivlte klavre om paa Rælingen;
           og hvergang Røgen kløvtes, saae han dem
           at klattre i den sidste Mast til Toppen.
           . . Nu sad en Fader med sit Barn paa Knappen;
           men Flammen klavred efter . . Da et Skrald!
           Og mens et Dyb i Skibets Form sig hvirvled
           som Muslingsskalsbasune ned til Bunden,
           en skyhyll't Klode saaes over Skyen.
           Men -- en Sekund, og Klodens og dens Indhold,
           ja Skrog og Mast og Mennesker, som Drevpluk,
           i Hvirvlen plasked ned, og Hvirvlen luktes.
           Og, som var Intet skeet, en Vestvind foer
           henover Stedet, parfumerende
           med Andalusiens Vellugt blodig Bølge.
           Vel mørkned Solen; men af Røgen kun,
           og ikke af sig Selv, af himmelsk Vrede.
           Ei Ligene til Bunden havde naaet,
           før klart og blidt den skinned som tilforn,
           og Røgen drev i Horizonten snart
           kun som en Plet; men ifra Orlogsmanden
           som Taksang hvirvltes op
"God save the King,"
           og Rule Brittannia drøned over Havet.

(Pause.)

           Hvad siger du?
Ayanna                       Gud fri mig!

Standspersonen                             Friede Han
           de stakkels spanske Børn og Mødre?

d.III,b.3,s.351  
Ayanna                             Ak!
                      Det er rædsom Trøst, I har.
           Det er en rædsom Viisdom, som I lærer.
           Dog -- ja Hvo veed? -- mon ikke Røgen, som
           du sagde drev i Horizonten hen,
           da Alting syntes -- syntes, ja! -- forbi,
           var endnu skjønnere Skib, der, styret af
           en Engel, og med Engleving til Bramseil,
           dem førte Alle til et skjønnere Spanien?
           Dog er der ikke Tro meer som tilforn;
           men Tvivl, du onde Lærer, troløs Tvivl
           og Trøstløsheds Indbildning. -- --

   Den graahærdede Synder forlod Ayanna ulykkeligere end no-
gensinde: Hun flyede


           didud hvor Skyld og Uskyld vandre sammen,
           paa Betlerstien -- --

Der fødte hun Zobolam.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE