HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 26. okt. 1837.

   -- Til vor Beretning om H. M. Kongens Resolution betræf-
fende Anskaffelsen af Kanonbaade, have vi at føje Bestem-
melse om, at paa hver 12te Kanonbaad skal en 80 Pundiger an-
bringes i Bougen istedetfor den ene af de to 60 Pundinger disse
Fartøjer ellers skulle føre.
d.III,b.3,s.310      -- I Arendal er paa Bogtrykker L. A. Krohns Forlag, ud-
kommet 1ste No. af et Blad for Landmanden, betitlet "Den er-
farne Landmand",
udgivet af Jakob Sverdrup, den bekjendte
Stifter og Forstander for Agerdyrkningsseminariet i Jarlsberg.
Paa Bladet, som udgjør 1 Oktavark, tegner man sig paa Post-
aabnerierne for 6 Nr. til den Priis 3 &bmskilling; pr. Ark eller 18 Sk. pr.
Halvaargang. Forlæggeren seer sig istand til at kunne sælge
Arket saa billigt, da Forfatteren har tilbudt sig at arbeide gratis.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE