HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 27. juli 1837.

   Finantsdepartementet averterer tillaans 7,500 Spd. af det
Fond, som ifølge kgl. Resol. af 10de f. M. skal oprettes af de
til Bygdemagasiners Indretning og andet almeennyttigt Brug
havende Midler. Laan skee mod 4 pCt., og mod at de tilbage-
betales efter 1/2 Aars Opsigelse fra en af Siderne, samt for-
øvrigt efter de for Laan af offentlige Stiftelsers Midler gjæl-
dende Regler.
   -- Under 1ste d. M. er første Nr. af "Romsdals Amtstidende"
udkommet i Kristiansund fra det nye Selmerske Bogtrykkeri.
Bladet udkommer hver Løverdag l/2 Ark i Qvart, og annoncerer
sig især som Avertissementsavis.

   -- Rygterne ere delte om Anledninger til Branden i Frede-
riksstad. Et angiver Lynild, et andet Uforsigtighed med Ild af
nogle Arbeidere paa et Høloft.

   -- Det til Farten mellem Hammerfæst og Throndhjem be-
stemte Dampskib skal føre Navnet "Prinds Gustav". Hvad skal
dette ikke vel klingende Navn betyde? Man har, i at give de
unge Prindser Navn, taget saa lidet Hensyn til vor Historie,
hvor nok af vakkre, folkekjære og betydningsfulde Navne til-
byde sig, at man gjerne kunde spare sig denne Kompliment.
Da var "Nordfareren" et Navn, som lettere tilbød sig, eller
"Nordlyset," som man engang sagde den skulde hedde, et mere
passende, da Dampskibet visselig, i aandig Forstand, vil vorde
et saadant for hine Egne. Hvem har ellers bestemt hiint Navn
paa dette Skib, som tilhører Folket?

   -- Højesteretsdom er nu, overeensstemmende med Politirets-
dom, erhvervet i Sag mellem Kristiania Politi og Boghandler
Dahl, forat Bogtrykkere ikke behøve at aflevere 1 Exemplar af
trykte Sager til Politiet.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE