HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

SVERIGE
Statsborgeren 11. juni 1837.

   -- I dette glædeløse Land uden Haab og Eenhed og Vilje, men
med flere "Bragder" end det kan bære, er en Stilhed, der næsten
har noget spøgelseagtigt, og synes at staa i Forbindelse med
Wetterstedts og Lagerbjelkes Hedenfart. Kronprindsen reiste
bort, og det vakte liden Opmærksomhed. Ministerpladsene staae
ledige, og Ingen bekymrer sig om deres Igjenbesættelse, som
man heller ikke synes nogensinde at have tænkt paa. Stats-
maskinen synes at gaa ligesom en fraspændt Vogn, der endnu
ruller et Stykke henad Vejen. Det Vigtigste, Opmærksomheden
sysselsættes med, er Efterretninger om Possessionaten De Geers
Reise til sine Godser og de kongelige Damers Djurgårds-Prome-
nader med Smaaprindserne. Og vi kunne være visse paa at
selv disse gaa smaat og stille til, om vort Totalindtryk af denne
almindelige næsten qvælende, døsige Stilhed ikke skuffer os.
Des frygteligere, især for dem, som ere paaveje til at sove ind,
er under slige Omstændigheder det Rabalder Bladene Allehanda
og Spegeln gjøre over Stockholmsfareren, og de ubetydelige
Linier, som udgjorde dens Epilog. Hvalfisken, som havde faaet
den lebendige og ikke forknytte Jonas i Livet, kunde ikke ud-
støde sværere Pust og forfærdeligere Røgskyer end disse To,
som løbe omkaps -- paaland. Sagen er, at den mest vagabond-
ske af alle Sveriges Journalister og Lejeskrivere, en Person,
som hjemme ikke gjelder for mange Banko værd, har laant,
eller lejet Dagligt Allehanda ud det Par skjæve Argusøine, han
endnu har i Behold, for dermed at foretage en Revy for Bladet
over de norske Sager. Men Manden, saa knap han ellers kan
være, har hverken Maal eller Maade, naar han bliver lidenska-
belig, og saa udjasket denne Polemikus er, kan han dog endnu
komme i Couleur, især naar hans ækle Forfængelighed trædes
for nær. Da leverer han paa det uegennyttigste flere Spalter,
d.III,b.3,s.188   og Hunden gjøer saaledes ved sit nye Huus, at dens eget Echo
bringer den til at tro, at alle Verdens Hunde ere blevne vakte
og gjø. Pussta'e Stockholmsfareren, og Hjelm og Alle dem, Jo-
hanson er sindt paa!
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE