HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 3DIE AUGUST
Lillehammers Tilskuer 11. aug. 1843.

   I længere Tid have Landstederne været udsatte for Indbrud,
hvorved det som oftest er gaaet ud over Mad- og Drikkevarer,
samt for Ødelæggelser i Haverne. Vort Politie er der intet at
udsætte paa med Hensyn til Virksomhed og Kjendskab til Kjel-
tringerne i og om Byen, og det sidste er endog ved Spionerie
drevet til en temmelig Høide; men i at opdage og fakke Ophavs-
mændene til hiint Uvæsen har dets Anstrengelser saa længe
været frugtesløse, at vel noget over en Snees Løkker ere blevne
gjæstede paa ovennævnte Maade. Saaledes har det været Til-
fælde med Ullevold to Gange, Kjøbmændene Holmsen og Hans
Henriksens, Boghandler Cappelens, Bibliothekar Keysers og
Fleres Løkker, Fru Rodes, Doctor Døderleins, Gartner Morten-
sens med Fleres Haver; og overalt var der Spor af at Indbrudene
og Ødelæggelserne forøvedes af en Bande, hvorhos man, hvor
Indbrud i Huus var skeet, altid fandt, at Tyvene havde lagt
deres egen Ureenlighed efter sig paa Gulvet, ifølge den gjængse
d.III,b.3,s.550   Overtro imellem dem, at de da ikke vilde kunne opdages. Men
uagtet denne besynderlige Forsigtighedsregel, hvori dog et lavt
Sind og Kaadhed sikkert har ligesaamegen Deel som Overtroen,
iforgaars Nat var bleven iagttaget paa Kjøbmand H. Henriksens
Løkke, er dog Banden endelig samme Dags Formiddag bleven
paagreben. Anledningen dertil gav Cand. philosophiæ Esmark,
som med nogle tilkaldte Arbeidere anstillede en Jagt efter den,
da han om Morgenen blev modtaget med Budskabet om at hans
Naboerskes, Fru Rodes, Have var bleven hjemsøgt. Han traf
Følget paa dets Retirade ud til Ladegaardsøen, paagreb selv,
efter personlig Dyst, den Værste af det (kaldet "Dyregutten" og
egentlig fra Hedemarken), fik Politie tilkaldt, hvorpaa dette,
efter Ritmester Heidemarks Anviisning og med hans Hjælp, for-
fulgte Sporet til Ladegaardsøen, indringede og paagreb endnu 5
Personer under nogle Buske, hvorpaa de der bagbundne bleve
indbragte til Raadstuearresten. De ere voxne, om end ei gamle
Folk, samtlige før afstraffede paa forskjellig Maade, og samme
Nat havde de forøvet Indbrud paa to Steder. Dyregutten, der
ogsaa befandtes venerisk har endog ved Paagribelsen undsagt
Esmark paa Livet, hvorfor man maaskee tør haabe Publicum
befriet for ham for stedse eller dog saa længe man kan holde
paa ham. De have ikke villet tilstaae alt; dog er det hos Kjøb-
mand Holmsen stjaalne Sølv paavist skjult af dem i den saa-
kaldte Haxthausskov. De, der sidste Gang gjæstede Proprietair
Muus paa Ullevold med Indbrud paa Contoret, hvor de dog kun
toge noget Smaamynt og en Frak, sortere under Agers Juris-
diction. Tyven blev paagrebet ved Saugene, hvor andet Tyve-
gods da ogsaa opdagedes hos hans Moder. Hun har kort efter
skaaret begge Pulsaarer over sig, uden at hun dog skal være død.
   -- Iaften har Instructeur Nielsen i Frimurerlogens store Sal
for en ret talrig Forsamling holdt sine Foredrag af de to annon-
cerede politiske Taler. Den første af Chateaubriand til Forsvar
for Pressefriheden var vel i Et og Alt et gediegent Værk, men
til sin Maneer mindre livligt og lod til at være Foredrageren
mindre vel bekjendt forud. Dog applauderedes han. Men Ap-
plaus fortjente og fik hans andet Foredrag: Couriers Tale til
den franske Comune hvori han boede imod Hofforslaget, at kjøbe
ved almindelig Subskription det store Gods Chambord, forhen
d.III,b.3,s.551   Crongods, til den unge Hertug af Bordeaux. Talen var yderst
lunefuld, rettet mod Hofvæsen og Gunsttilsnigen og indeholdt
Skildringer af de franske Hof- og Adelssæder, som maatte bringe
flere af de yngre, ellers ikke i Mængde forsamlede, Damer (om
de ikke allerede ere altfor forfranskede) til at ønske, at de dog
her havde ladet Skomageren blive ved sin Læst. Nielsen tog efter
Talerne i skjønne Udtryk Farvel for denne Gang med det norske
Publicum. Han applauderedes atter, og han burde have været
nok engang applauderet, fordi han, som dansk Embedsmand,
havde valgt Taler af saadant Indhold. Begge passede udmærket
paa Forholdene i hans eget Hjem.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE