HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 2. april 1837.

   -- Ifølge Brandforsikkrings-Anordningen af 18de August 1767
skal Brandkontingenten eller den Sum, som paa de i Brand-
kassen forsikkrede Bygninger reparteres, alene anvendes til at
erstatte den saadanne Bygninger ved Ildsvaade tilføjede Skade.
Som en Følge heraf maa den paabudne Brandkontingent, naar
Brandkassen formedelst indtrufne betydelige Ildsvaader ikke
formaaer at udrede de den paahvilende Udtællinger, forhøjes
saameget, som de forhaandenværende Omstændigheder kræve
det; hvorimod Brandkontingenten paa den anden Side igjen bør
nedsættes, naar Brandkassen har et større Fond, end der, naar
ingen overordentlig Ildsvaade indtræffer, behøves.
   Brand-Kassen er for Tiden i saadan Forfatning, at den, saa-
længe ingen betydelige Ildsvaader indtræffe, vil af sin Behold-
ning kunne erstatte sædvanligviis indtræffende Brandskader,
hvilke i de sidste Aar have beløbet sig til 20,000 Spd. aarlig.

   Ifølge Plakat af 10de Mai 1817 samt Lov af 28de Juni 1824
ere i de senere Aar blevne erlagte i Brand-Kontingent 15 ß.
halvaarlig af hvert 100 Spd., hvorfor Bygninger i Kjøbstæderne
ere forsikkrede, og paa Landet det Halve. En Nedsættelse af
33 1/3 pCt. af det, der, ifølge bemeldte Plakat, nu paakræves, er
desaarsag bleven bestemt. Hs. Majestæt har, ved at bifalde
den Norske Regjerings underdanigste Instilling i denne Anled-
ning naadigst behaget at tilkjendegive:

   [Her følger den kongelige kunngjørelse.]
   -- Det er at ønske, at Efterretningerne om den sørgelige
Skjebne, som times de allerfleste af vore udvandrede Lands-
mænd i Amerika, ret maatte blive almindeligen bibragte vort
Folks Masser, som afgive disse daarlige og ulykkelige Offere
for egne og andres lettroende og overspændte Forventninger og
Forlokkelser. Præsterne ville i denne Hensigt kunne udrette
meget, dersom de i sine private og offentlige Samqvem med
Almuen, især hvor hiin urolige Aand har begyndt at yttre sig,
d.III,b.3,s.139   meddelte dem hvorledes de Udvandrede betle om i det frem-
mede Land, ønskende alene at de igjen vare hjemme i den Nød,
som de undveg istedetfor at bekjæmpe. Gid de, som enhver
Anden, der anseer disse Udvandringer for en stor National-
ulykke, maatte ogsaa advare imod dem, der forlokke uvittigt
Folk til slige Skridt! Der skal gives en saadan Agent her i
Staden, vel ei for Andre end for sin egen urolige Spekulations
Aand og Misfornøjelse med ikke at være paaskjønnet i sit Fæ-
dreland, og han skal have til Hensigt af Norske at grunde en
Stad (eller Stat) hvori da Han naturligviis bliver Borgemester
eller Førstekonsul.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE