HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.513  
[REPLIKK TIL "GRANSKEREN"]
Granskeren 18. juni 1841.

   Granskeren jubilerer saa over, at det hidtil har lykkets ham
ved forskjellige Exceptioner og Udflugter at hindre mig fra at
drage ham retligen til Ansvar for hans ærerørige Udladelse i
No. 19 af indeværende Hefte om en "Dont", jeg skulde have
syslet med, og han fortæller nu da ogsaa med megen Tilfreds-
stillelse, at Regjeringen ikke skal have fundet Sagen qvalificeret
til at beneficeres mig. Er saa Tilfældet, da kan dog Granskeren
belave sig paa, at jeg skal vide endvidere ved privat Søgsmaal
at iagttage hvad Æren kræver.
   14 Juni 1841.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE