HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, 20DE DECEMBER
Lillehammers Tilskuer 29. des. 1843.

   Afvigte Fredag Middag og Aften rasede her en orkanagtig
Storm fra Vesten. Man vil vide, at Stormen har ført Smaasteen
igjennem Vinduesruder. Saameget er vist, at Fæstningens Flag-
stang, og med den Unionsflaget, strøg sin Vei, ligesom ogsaa
Badeindretningen Hygæas Salon sank.
   -- Et betydeligt Bedrageri med Regninger for Justitsdeparte-
mentet er nylig bleven opdaget. En Bogbinder Kjæller har nem-
lig i længere Tid brugt at paaføre de allerede anviste Regninger
et vilkaarligen større Beløb ved nemlig at forandre Tallene, f.
Ex. 1 til 71, og ved at skrive Regningerne saa rumt imellem
Linierne, at han kunde i Ord udføre det falske Beløb. Nogle
sige, han saaledes skal have snydt for en 1200 Spd. paa et Aars
Tid. Forsigtighedsregler fra vedkommende Embedsmænds Side
ere dog ikke vanskelige at iagttage, saa deslige Bedragerier
blive umulige.

   -- Fjorden ligger for Gaaende til Ringene; men Føret er borte
i Byens nærmeste Omegn, saa man maa hjælpe sig med Isholken.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE