HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

CHRISTIANIA, DEN 3DIE AUGUST
Tønsbergs Merkur 4. aug. 1840.

   Det kjøbenhavnske Dandsepar gjør Lykke hersteds med hvad
det dog kan præstere. Men ogsaa denne høiere Dands bruger
de stødende og uskjønne horizontale Beensvingninger. Jfr Fjeld-
steds Føren af Overkroppen og Taastyrke synes beundrings-
værdig, og hendes Aasyns Tække fortjener varmere Kompli-
menter end der er ydet i et foregaaende Nr. Saasnart Dands-
præstationerne ere ophørte agter Jfr. Jacobine Gjertz, Datter
af den almeenagtede Byskriver Gjertz, at give en Koncert paa
Fortepiano, hvori hun har ladet sine Lærere i Kjøbenhavn efter
sig forlængst.
   -- Igaar den 2den August forevistes for Penge en Nebbehval,
18 Fod lang, som var fanget i Garn ude ved Sætre ved Drøbak
iforgaars, efterat have viist sig inderst i Bonnefjorden Dagen
iforveien. Eieren tjente 26 Spd. ved denne Spekulation og blev
buden 15 Spd. for Fisken, den han dog nu idag er afreist med
for heller at udbringe Tran af den. 3 Iser fangedes ligeledes
paa engang forleden ved Allunværket.

   -- Dersom Militæret tabte eller Seieren ialfald var uvis i en
Bataille med Pøbelen d. 4 Juli paa Etterstad (saafremt Mosse
Tilskuer staaer til Troende) saa har det indlagt sig en desto
berømmeligere Sejer paa Gardemoen for nyligt. En Bonde fra
Egnen havde tilladt sig Udtryk, som nogle Subordinerede fandt
sig stødt ved. For at revangere dette paa Bonden og hans Følge,
d.III,b.3,s.431   lægge de sig i en stærk Trop i Baghold i Skoven. En ung
Bonde, der var gaaet noget forud, mærker Uraad, tager Flugten
og kaster sig bag en Gran. Da det lider om lidt, begynder Bag-
holdet at plystre, hvorpaa han svarer i den Formening, at det
var hans Følge, bliver attraperet og faaer Skamprygl. Hans
Følge geraader under dette ligeledes i Bagholdets Hænder og
faaer samme Traktement, hvorunder nærværende Referents For-
tæller erindrer, at han hørte en af Heltene sige: "skal han have
meer Stormoen?" Det gik videre løs indtil det samme Spørgs-
maal kom og erholdt det naadige Svar fra Hr. Stormoen (en
Underofficier fra Oudalen) at det nu kunde være nok. Paa
Klage hos Kompagnichefen beretter Vedkommende at have
faaet det Raad at lade saadant fare, da han ved nogen Urig-
tighed resikerede Tugthuset; men Klage ad anden Vei skal dog
være indleveret. Referenten heraf antager ganske, at Kompagni-
chefens Raad var, om ikke det retviseste, saa dog det klogeste.
Thi at faae Ret -- ?
That is the question. Slige smaa Udskej-
elser paa Bondens Ryg holde Modet og Militæraanden vedlige.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE