HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[P. A. MUNCH OG ET INNSENDT STYKKE
I "DAGLIGT ALLEHANDA"]

(Indsendt.)

Statsborgeren 11. juni 1837.

   For nogen Tid siden indeholdt det svenske Blad Aftonbladet
en Beretning om, at Hr. Sifuls Stykke "Stockholmsfareren" var
opført paa Theatret i Kristiania. Denne feilagtige Beretning
blev, efter hvad Morgenbladet har berettet, modsagt i et Stykke
i et andet svenskt Blad Dagligt Allehanda, hvis Forfatter under-
tegner sig: "Et Medlem af Studenterforbundet i Kristiania."
Denne Forfatter indskrænkede sig ikke til at berigtige det Feil-
agtige; men greb derimod Anledningen til for et fremmed Publi-
kum at fortælle skammelige Usandheder angaaende 17de Mais
Højtideligholdelse i Kristiania og navnligen om Studentersam-
fundets. Man seer strax, at Manden er "et af de Lys, som frem
af Norges Dæmring skyder," og ligesaa klart er det, at han
dengang maatte opholde sig i Stockholm; men hvilket Medlem
af Studenterforbundet skulde vel da have opholdt sig der? Ja
vi vide rigtigt nok En, Prokantslerens1 og Den Cst.nelles Pro-
tegé den nyskabte Lektor P. A. Munch, der blev foretrukken
Hr. Kandidat Daa. Almeenheden bør lære at kjende sine Folk,
og der gives Folk, som ikke gjør det vanskeligt at lære at kjende
dem. Denne Hr. Munch vide vi forhen har i danske Blade be-
skjæftiget sig med at nedrive norske Forfattere, skal for et
dansk Selskab arbeide med Oversættelsen af Snorro, hvortil
der nu i Aviserne indbydes til Subskription, medens vi ikke
glemme, at Oldingen Aall byder os Andet, end Munch nogen-
sinde kan, -- og nu sidst tør han da vel ogsaa til sine øvrige
Fortjenester have føjet dette Udbrud af Dæmringswurmerie, og
hos et Folk, som vi allermindst maatte ønske det, baade søgt
at kaste en Skygge paa 17de Mais Festligholdelse hos os, og
begyndt Indledninger til sine Forelæsninger med Bagvadskelser
mod de Studerende.
d.III,b.3,s.185      Der turde gives dem, som i saa Fald ikke saa snart ville
glemme ham dette deilige Stykke Arbeide. Godt at man lærer
at kjende sine Folk!

1  tilbakeDet er: Statholderen, Grev Wedels.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE