HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

NORGE
Statsborgeren 30. mars 1837.

   Hs. kgl. Højhed Kronprindsen, som efter først at have været
angreben af Influenzen, i længere Tid har lidt af Gigtaffektioner,
siges at skulle til Sommeren foretage sig en Badereise til Tysk-
land under Navn af Greve af Tullgarn, ledsaget af en svensk
Livlæge og et Par svenske Officerer. Skal ingen norsk Mand
være med, vil maaskee dette ogsaa bidrage sit til at nære i
Udlandet de ringe Tanker og skjæve Begreber om Norge.
   -- Sølvværket har i 3die Bergmaaned afgivet 1118 Mark
14 1/4 Lod.

   -- Fra Sverig afgaaer et Par Skibe til Middelhavet, hvortil
den norske Korvet Ørnen, der skal foretage et 7 Maaneders
Togt fra Septbr. af, skal slutte sig. Hensigten dermed bør anta-
ges ikke alene at være Øvelse, men ogsaa at vise Marokko
hvilke Argumenter Rigerne have i Baghaand, om man vil være
urimelig naar Spørgsmaalet om det norske Flags Anerkjendelse
d.III,b.3,s.134   skal afgjøres. Men hermed har det lange Udsigter, dersom de
norske Rhedere ikke tage det lille Gran Mod til sig at indhævde
det praktisk paa egen Haand, saa den diplomatiske Anerkjen-
delse vises holdt for saa overflødig som den virkelig er. Det
er i sig selv og hos sine Borgeres Patriotisme en ringere Unions-
stat skal søge Hævdelsen af sin Ære; thi med at vente den af
den mægtigere have vi Erfaring for at det har lange Udsigter.
Raskere har det afmægtige, men alenestaaende, Danmark hand-
let, idet det allerede i 1831 ophævede Konsulatet i Algier og
i forrige Aar det i Tripolis, samt under 28de Febr. d. A. den
kgl. afrikanske Konsulatdirektion fra 1ste April at regne.
   -- Fra det nordlige af Bergensstift meldes fremdeles, at
stormigt Veir har forstørstedelen hindret den i Aar meer end
ellers til Gevinst af Havet trængende Befolkning fra at høste
synderlig Fordeel af Vaartorsken, som ellers gik rigt til. I de
sydligere Egne af Stiftet har derimod Silden afgivet et Fiske,
der maa kaldes godt, siden der antages, at 120,000 Tdr. haves
oplagte i Bergen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE