HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

KORRESPONDENCE. CHRISTIANIA, 2DEN MARTS
Lillehammers Tilskuer 22. mars 1844.

   Fjeldeventyret har gjort Lykke og trukket ganske fuldt Huus
tre Gange. Paa Mandag og Tirsdag gives det 4de og 5te Gang
til Indtægt for Forfatterens Enke og hans Søster. 5te Forestil-
ling, ledsaget af en Epilog eller et Efterspil af Wergeland, skal
være den sidste, omendskjønt man ymter om, at der ogsaa spe-
kuleres paa at give det en 6te Gang for Asylet.
   -- I Redningsanstalten paa Grønland har man i denne Uge
experimenteret paa en aldeles forfalden Skorsteensfeier fra
Lillehammer, 40 Aar gl. omtrent, og en 17aarig ligeledes til
Brændeviin henfalden Dreng, en i Skillingmagazinet som radikal
anbefalet Kuur mod Hang til Fylderi. Den bestaa i at Patienten
indestænges og faar i alt hvad han nyder af Vaadt og Tørt,
hvorpaa ingenlunde spares, Brændeviin opblandet med Vand.
Efter 5 Dage pleier han da at bede om Barmhjertighed; men
endnu et Par Dage skal Brændeviinstraktementet vedblive. I et
Par Dage fortærede ovennævnte to Personer 6 Potter Brænde-
viin paa denne Maade. Af og til indtraadte Delirium; endelig
protesterede Naturen ved idelig Brækning; da jamrede Skor-
steensfeieren: "havde min Moder ikke indgivet mig Brændeviin
med den første Mad jeg har smagt i Verden, var jeg ikke bleven
slig." (Han forklarede, at denne Ravnemoder endogsaa pleiede
d.III,b.3,s.580   at bløde Tyggen i Brændeviin). I to Dage negtede endelig Ma-
ven at modtage nogensomhelst Næring, og derpaa fik de da
anden ublandet Mad og Drikke. Det endelige Udfald vil være
interessant at erfare.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE