HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845


d.III,b.3,s.10  
[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 9. okt. 1836.

   Norge. Kristians Amts Landhuusholdningsselskab har udsat
en Præmie af 30 Spd. for en Afhandling "om Befordringen af
en sikker og regelmæssig Fart paa Indsøen Mjøsen, bevirket
ved Dampkraft."
   -- Den Constitutionelle har som bekjendt erholdt Porto-
moderation i Danmark. Det Anbefalende heri vinder endnu
mere, naar man sammenstiller denne Begunstigelse med Resolu-
tionen af 22de April 1834, hvorved bestemtes, at Moderation
i Porto i Fremtiden ikke vilde blive tilstaaet noget inden- eller
udenlandsk Blad. Samme Blad, hvori der hersker et evindeligt
Aprilveir, benytter sig af en synderlig Maade at kommentere
over det kongelige Diktamen paa. Dets gode Bemærkninger
fremkomme brudviis, behørigen afsondrede ved Streger, og Dage
imellem disse forskjellige pelotonvise Udmarscher. Det er spredt
Fegtning, og disse forsigtige Generaler have udentvivl gode
Grunde dertil. Imidlertid var der en skrækkelig Ironi i den
første isolerede Note, som gik ud paa at bevise, at det kongelige
Diktamen var egnet til at bevirke Forsoning og jevne al op-
staaen Uenighed. Og med megen Oprigtighed og Varme har den
Constitutionelle slaaet Parti med Flyvebladet i at erklære Stats-
ministeren i Folkets Acht paa Grund af sin hele politiske Karak-
teer, den han har prostitueret ved fremdeles at bære svenske
og norske Blades Beskyldning for Deeltagelse i svenske Minerva
og ved sin aabne Erklæring at være en "Conservativ," d. e.
uskikket til at beklæde første Ministerpost i et sig udviklende
Folk, der netop trænger til Reformere; til Mænd i sin Spidse,
som ville fremme denne Udvikling og Fremadskriden.

   -- En ny Art af Fornærmelser fra den svenske Regjerings
Side har i den sidste Tid føjet sig til Rækken af de gamle,
nemlig Bekjendtgjørelsen af norske Regjeringshandlinger i den
svenske Statstidnings officielle Rubrik før de bekjendtgjøres i
Norge, for det Folk de angaa, ja endog før de foregaa i det
norske Statsraads Afdeling i Stockholm! Før de foregaa?
Umuligt, vil Enhver sige, og dog var det Tilfældet med Ud-
d.III,b.3,s.11   nævnelsen af Statssekretær Bull til Højesteretsjustitiarius. Men
der maa komme en Opgjørelse paa dette Regnskab af National-
fornærmelser, som truer med at blive endeløst. Heller Ære og
Nød end Skjændsel og Brød. Og hvad Brød faa vi desuden
fra Sverig?
   -- Hs. Excellence den nye Rigsstatholder, som vi skulle
have, Grev Wedel ankom hertil den 7de. Gid han maa beslutte
sig til med et norskt Hjerte at rette paa Sagerne, der isandhed
ere yderst betænkelige!

   Danmark. En nidkjær Mand fra Samsø i Danmark har fattet
den store og dristige Beslutning at stifte et Selskab til den
danske Statsgjelds Afbetaling ved frivillige Sammenskud. Det
er -- siger det svenske Aftonblad -- høiligen at befrygte, at
dette gaar endnu misligere end de frivillige Indsamlinger i
Sverrig til Ridderholmstaarnets Gjenopbyggelse, isærdeleshed
naar man tager i Betragtning, at Gjelden løber op til omtrent
170 Millioner Rd. Banko. Et danskt Blad raader den gode
Mand, inden han gjør sig videre Uleilighed i og for denne Plan,
til at tænke paa hvad den sidste Stænderforsamling saa kraft-
fuldt udtalte for Regjeringen, nemlig, at Landet ikke kan gjøre
yderligere Opoffrelser, og at det eneste, men ogsaa det sikkreste
Middel til Statsgjeldens Afbetaling er det som Stænderne have
foreslaaet, nemlig gjennemgribende virksomme Besparelser.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE