HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

[BEMERKNING TIL ET AVERTISSEMENT
FRA JOHAN KROHN OM AT HAN "IKKE VEDBLIVER
UDGIVELSEN" AV "STATSBORGEREN" LENGER]
Statsborgeren 17. aug. 1837.

   Er det med Forventningen om dette Avertissement at Bladets
Fiender have gottet sig saalænge forud? Men før den Constitu-
tionelles egen hoffærdige Fattigdom fornøjer sine svenske Mak-
kere med den tilforladelige Efterretning om Statsborgerens
Ophør burde den dog betænke, at dette ikke er eet og det
samme med at skifte Bogtrykker eller Udgiver. Træffes et saa-
dant Arrangement, vil det blive bekjendtgjort i et af de følgende
Nr. Den Cst.nelle selv tør nok endnu døe Døden før Stats-
borgeren; idetmindste fortjener den ikke, at nogen ærlig Mand
holder et Blad, der viser en saadan Ringeagt for Sandhed,
Sædelighed og for Publikum, som det mangfoldige Gange har
afgivet Prøver paa. Det siges ogsaa, uagtet gjentagne Tilskud
fra sin Patron, at staae paa yderlig svage Fødder; og Savnet
deraf tør vi dristigen paastaae vil være mindre føleligt for Al-
meenheden og den gode Sag, end af Statsborgeren, saa liden
den er, om det ikke skulde lykkes Red. at opretholde den. Den
begyndte under nærværende Bestyrelse med nogle l00 Dalers
Gjeld fra den forrige Redaktion (medens den Cst.nelle begyndte
med 1000 Dalers Skjænk som Fæstepenge fra Greven), og indtil
dette Øjeblik er af de betydelige Restancer, som skulde dække
den for Mesteparten, kun utilstrækkeligen afbetalt derpaa, saa
d.III,b.3,s.236   Udgiveren omsider har maattet opgive Haabet om at kunne er-
holde Fyldestgjørelse ved at drive Statsborgeren for egen Reg-
ning. Trangen til et saadant Blad vil imidlertid snart skabe et
nyt lignende, om end fra andre Hænder, end de, der frygte for
i næste Nr. at maatte bedrøve Statsborgerens Fiender med
Efterretningen om at den fremdeles skal leve og virke.
Redaktionen.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE