HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

d.III,b.3,s.506  
[ERKLÆRING OM REDAKTØR STABELL]
Christiansandsposten 12. april 1841.

   Saaret ved Morgenbladets Forhold imod mig, har jeg den
22de f. M. nedskrevet en i Christianssandsposten No. 25 indført
Opsats, hvor en Ringeagt for Fuldmægtig Adolph Stabells
Charakteer er udtalt i Udtryk, der kunne misforstaaes, idet de
kunde give Anledning til denne Mening at jeg har havt Hensyn
til Hr. Stabells Moralitet og gode Navn. Forat undgaae dette,
maa jeg herved tilkjendegive, at dette ikke har været min Hen-
sigt, idet jeg derpaa intet har at sige. Jeg vil glemme, at jeg
har Krav paa ikke at mishandles, men erindre, at jeg har en
Arv i at miskjendes, og jeg vil vænne et ulærvilligt Hjerte til
at taale dette med Tiden. Linjerne "Mig selv" i samme Nr.
tør give Haab om at det vil lykkes.
   8de April.
Henr. Wergeland.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE